Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundige FACT Leeuwarden Centrum

Bemoeizorg.
Multidisciplinaire behandeling.
Behandeling van mensen met ernstige psychiatrische aandoeningen.
Cliënten die daarbij nog problemen hebben op het vlak van wonen, werken of bijvoorbeeld sociale contacten.
Herstel.
Crisisinterventie.
Spreekt dat jou aan? Kom dan het FACT team versterken van GGZ Friesland!

Wij bieden behandeling in de directe omgeving van de patiënt. Dat doen we in samenwerking met naasten en familie, sociale wijkteams en ketenpartners zoals VNN (Verslavingszorg Noord-Nederland) en Zienn.


Voor FACT Leeuwarden Centrum zijn wij op zoek naar een:

SOCIAAL PSYCHIATRISCH VERPLEEGKUNDIGE
28-32 uur per week


FACT Leeuwarden Centrum biedt behandeling aan ambulante patiënten en heeft als bijzonder aandachtsgebied de OGGZ. OGGZ staat voor Openbare Geestelijke Gezondheidszorg. De OGGZ richt zich op een zeer diverse doelgroep van sociaal kwetsbare mensen in de marge van de samenleving die zelf nauwelijks een beroep doen op de bestaande hulpverlening.

Kern van de functie:
Het bieden van sociaalpsychiatrisch zorgaanbod d.m.v. sociaal psychiatrische methodieken en het uitvoeren van behandeling en intensieve begeleiding aan patiënten met complexe problematiek,
veelal in de thuissituatie. Stelt behandelplannen op en voert deelbehandelingen uit op basis van het zorgprogramma. Treedt handelend op in crisissituaties. Voert zelfstandig individuele of groepsgerichte behandelonderdelen uit. Sociale vaardigheden zoals tact, inlevingsvermogen, motiveren en conflicthantering zijn van belang in de contacten met patiënten met een complexe psychiatrische zorgvraag.

Functie-informatie:

 • Verzamelt informatie over de cliënt in het kader van indicatiestelling en diagnostiek d.m.v. intakegesprekken, observaties en het verzamelen van gegevens bij andere instellingen en/of verwijzers. Bemiddelt bij opname en verwijzing.
 • Levert zo nodig een bijdrage aan de medicamenteuze therapie door o.a. observatie van de werking van voorgeschreven medicatie, het toedienen van een depot en het uitvoeren van controles.
 • Ondersteunt en begeleidt patiënten bij hun sociale en maatschappelijke integratie (rehabilitatie).
 • Begeleidt en ondersteunt cliënten (en hun omgeving) bij praktische problemen, bijvoorbeeld op het vlak van uitkering en huisvesting. Legt en onderhoudt in dat verband contacten met externe instanties of voorzieningen.
 • Verwijst cliënten zo nodig naar geëigende externe instanties of voorzieningen en verzorgt hiervoor vervolgbegeleiding. Onderhoudt contacten met behandelende en verwijzende instanties.
 • Geeft advies, consultatie en dienstverlening aan professionele hulpverleners binnen en buiten de instelling (coaching van collega's).
 • Activiteiten in het kader van de OGGZ casefinding, zorgtoeleiding en samenwerking in lokale keten.
 • Participeert in diverse overlegsituaties, zoals werk- en projectgroepen.
 • Zorgt voor verslaglegging in het patiëntendossier en verricht administratieve taken op het vakgebied.
 • Verricht de taken volgens productieafspraken, doelstellingen en registreert de werkzaamheden.

Wij vragen:

 • Een sociaal psychiatrisch verpleegkundige met geldige BIG registratie.
 • Affiniteit met de EPA doelgroep. Kennis en ervaring in ambulante hulpverlening.
 • Kennis en ervaring met dubbeldiagnose-problematiek, IDDT en forensische problematiek is een pré.
 • Een klant- en resultaatgerichte attitude gebaseerd op multidisciplinaire samenwerking en nauwe samenwerking in de ketenzorg.
 • Een medewerker die onder druk en in risicosituaties weloverwogen en daadkrachtig handelt.
 • Een zelfstandige en proactieve, flexibele houding en creativiteit. Onderhandelingsvaardigheid. Denken en handelen in oplossingen. Integriteit en betrouwbaarheid.
 • Een medewerker met affiniteit met zorglogistiek en in het bezit van rijbewijs B.


Wij bieden:

 • Een arbeidsovereenkomst voor een jaar, met de intentie deze bij goed functioneren om te zetten naar onbepaalde tijd (onbepaalde tijd voor medewerkers met een vast dienstverband bij GGZ Friesland).
 • Inschaling in FWG functiegroep 55;
 • Overige arbeidsvoorwaarden conform de CAO-GGZ.


Inlichtingen en sollicitatie:
Voor meer informatie over deze functie kun je contact opnemen met: Corina Haasnoot, verpleegkundig specialist/ manager behandelzaken telefoonnummer 06 – 20 40 56 46,  en met Anne Groeneveld, algemeen manager, telefoonnummer 06 – 20 21 84 25. Je sollicitatie per e-mail, onder vermelding van vacaturenummer HB 18140 kun je voor 1 december 2018 sturen naar vacatures@ggzfriesland.nl.

Meer weten?

Direct hulp nodig?