Wet verplichte ggz

De Wet Verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz) gaat in op 1 januari 2020. Deze wet regelt de rechten van mensen die te maken hebben met verplichte zorg in de GGZ. Een belangrijke verandering is dat verplichte zorg straks ook buiten een GGZ-instelling opgelegd kan worden.

Essentie van de Wvggz

Hoofddoelstelling van de Wvggz is dat voor de patiënt (“betrokkene” in de terminologie van de wet) de proportionaliteit, subsidiariteit, doelmatigheid en veiligheid van verplichte of gedwongen zorg in overweging wordt genomen. In de Wvggz is expliciet aandacht voor legitimiteit van verplichte zorg vooraf, voor maatschappelijk herstel, voor de rechtspositie van de betrokkene en voor de betrokkenheid van de omgeving/familie.

De nieuwe Wet verplichte ggz geeft de patiënt (betrokkene) die verplichte zorg gaat krijgen – en zijn of haar omgeving – een verbeterde rechtspositie. Dit houdt onder meer in dat:

  • Het traject om te komen tot een Zorgmachtiging (de opvolger van de RM) zorgvuldiger, meer procedureel en vooral meer expliciet gevolgd moet worden. Het betreft hier de legitimatie waarom verplichte zorg nodig is, alle stappen zijn formele beslissingen.
  • De patiënt (betrokkene) meer inspraak krijgt in welke zorg geleverd wordt en hij of zij heeft het recht om zelf een eigen plan van aanpak om verplichte zorg te voorkomen op te stellen.
  • Er meer gronden zijn waarop de betrokkene een klacht kan indienen. Bij een gegronde klacht kan een schadeloosstelling geëist worden.

Voor de werkpraktijk in elke GGZ-instelling die verplichte zorg gaat leveren, dus ook voor ons, verandert er aanzienlijk wat. Om die reden is besloten een implementatietraject op te starten, dat vanaf begin 2019 tot in 2020 loopt.

Wil je graag meer weten?

Meer weten?

Direct hulp nodig?