Familiebeleid GGZ Friesland

Wij zien familie als partner in de zorg en ons motto is dan ook ‘wie zorgt, praat mee’. GGZ Friesland heeft familiebeleid waarin staat beschreven hoe we bij de behandeling samenwerken met familie, maar ook met naastbetrokkenen en vrienden.

Bejegening van de familie

We zien familie en naastenals partner in de zorg, streven naar open communicatie en werken aan onderling vertrouwen. We hebben begrip voor de situatie waarin de naastbetrokkenen zich bevinden. Er is tijd en aandacht voor het bespreken van wederzijdse verwachtingen, de naleving van afspraken en een respectvolle omgang. Er zijn afspraken gemaakt over een vast aanspreekpunt voor de familie binnen de afdeling/het team (uw contactpersoon) en over de bereikbaarheid van afdeling/hulpverleners binnen en buiten kantoortijden. Daarnaast zijn in het Elektronisch Patiënten Dossier (EPD) ook de afspraken vastgelegd over de contactpersoon namens de familie en diens waarnemer.

Samenwerking met familie bij de behandeling

De familie wordt uitgenodigd om bij het begin van de behandeling, het intake- of opnamegesprek aanwezig te zijn. Als dit niet mogelijk is, wordt familie binnen twee weken na het begin van de behandeling uitgenodigd voor een gesprek. Er wordt bij familie geïnformeerd naar de geschiedenis van de patiënt en er wordt gebruik gemaakt van de ervaringen van de familie bij het stellen van de diagnose en de behandeling. Op basis van het herstelplan zijn, eventueel met behulp van de Triadekaart, in het EPD afspraken vastgelegd met de familie over de samenwerking met de familie bij de behandeling, de evaluatie hiervan en hoe te handelen in crisissituaties. Ook is ingegaan op eventueel betrokken kinderen en de aandacht en ondersteuning die zij nodig hebben, bijvoorbeeld met de inzet van KOPP.

Het verstrekken van informatie aan de familie

Familieleden worden structureel geïnformeerd over het familiebeleid van GGZ Friesland, de mogelijkheden en procedures rond het indienen van klachten, de familievertrouwenspersoon en ondersteuningsmogelijkheden voor familie. Er zijn afspraken gemaakt met de patiënt en de familie over de informatie die de familie ontvangt, zoals: welke familieleden krijgen welke informatie, wie verstrekt niet-persoonsgebonden informatie als de patiënt wil dat er geen persoonsgebonden informatie naar familie gaat etc. Deze afspraken zijn vastgelegd in het EPD.

Ondersteuning in de rol als mantelzorger

Er zijn afspraken vastgelegd in het herstelplan over hoe de familie vroegtijdig wordt geïnformeerd en betrokken als het gaat om ingrijpende veranderingen in de behandeling, wijziging van medicatie, crisissituaties, time-outperiodes, of als de patiënt tegen advies met ontslag wil gaan. Er wordt psycho-educatie (voorlichting) over stoornissen aan familie gegeven. Aan familie wordt actief gevraagd naar hun behoefte aan ondersteuning en gewezen op de mogelijkheden die hierin geboden worden door GGZ Friesland en familieorganisaties, bijvoorbeeld op het gebied van preventie, psycho-educatie en dergelijke.

Familietevredenheid

Wij willen weten hoe de familie de contacten met GGZ Friesland ervaart. Tijdens zorg-afstemmingsgesprekken en behandelevaluaties wordt de familie naar hun waardering voor de zorg en bejegening gevraagd; bij familiebijeenkomsten kan een beknopte vragenlijst worden ingevuld. De uitkomsten worden gebruikt voor het verbeteren van onze zorg- en dienstverlening.
Er worden jaarlijks spiegel- of focusgesprekken met familie georganiseerd. De uitkomsten worden gebruikt om verbeteringen te realiseren. Daarnaast zet GGZ Friesland de familietevredenheidsapp in, waarmee familie en naasten feedback kunnen geven.

Meer weten?

Direct hulp nodig?