Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundige FACT Drachten Noord

FACT staat voor Flexible Assertive Community Treatment. FACT-teams bieden intensieve, langdurige, multidisciplinaire en outreachende zorg aan mensen met een ernstige psychiatrische aandoening en problemen op meerdere levensgebieden (wonen, werken, sociale contacten, financiën etc.). Er wordt samengewerkt met familie en naasten, maar ook met sociale wijkteams, andere instanties in de wijk en ketenpartners zoals VNN. Bij het FACT team Drachten Noord is een vacature ontstaan voor een: 

SOCIAAL PSYCHIATRISCH VERPLEEGKUNDIGE
28 uur per week 

Kern van de functie: 
Het bieden van sociaal psychiatrisch zorgaanbod d.m.v. sociaal psychiatrische methodieken en het uitvoeren van behandeling en intensieve begeleiding aan patiënten met complexe problematiek, veelal in de thuissituatie. Draagt zorg voor een optimaal behandelklimaat binnen de eigen woonomgeving. Naast de individuele cliënt kan ook zijn sociale context bij de behandeling betrokken worden. Houdt intakegesprekken, stelt deelbehandelplan op en voert deelbehandelingen uit op basis van het zorgprogramma. Treedt handelend op in crisissituaties. Er is sprake van het coördineren van zorg en behandeling. Voert zelfstandig individuele of groepsgerichte behandelonderdelen uit. Coacht en begeleidt medewerkers binnen het team. Heeft een zorginhoudelijke regiefunctie binnen het team. Sociale vaardigheden zoals tact, inlevingsvermogen, motiveren en conflicthantering zijn van belang in de contacten met patiënten met een complexe psychiatrische zorgvraag. 

Activiteiten:

 • verzamelt informatie over de cliënt in het kader van indicatiestelling en diagnostiek d.m.v. intakegesprekken, observaties en het verzamelen van gegevens bij andere instellingen en/of verwijzers.
 • bemiddelt bij opname en verwijzing;
 • levert zo nodig een bijdrage aan de medicamenteuze therapie door o.a. observatie
 • van de werking van voorgeschreven medicatie, het toedienen van een depot en het uitvoeren van controles;
 • ondersteunt en begeleidt patiënten bij hun sociale en maatschappelijke integratie (rehabilitatie);
 • begeleidt en ondersteunt cliënten (en hun omgeving) bij praktische problemen, bijvoorbeeld op het vlak van uitkering en huisvesting. Legt en onderhoudt in dat verband contacten met externe instanties of voorzieningen;
 • verwijst cliënten zo nodig naar geëigende externe instanties of voorzieningen en verzorgt hiervoor vervolgbegeleiding. Onderhoudt contacten met behandelende en verwijzende instanties;
 • geeft advies, consultatie en dienstverlening aan professionele hulpverleners binnen en buiten de instelling;
 • activiteiten in het kader van de OGGZ casefinding, zorgtoeleiding en samenwerking in lokale keten;
 • participeert in diverse overlegsituaties, zoals werk- en projectgroepen;
 • zorgt voor verslaglegging in het patiëntendossier en verricht administratieve taken op het vakgebied; 
 • verricht de taken volgens productieafspraken, doelstellingen en registreert de werkzaamheden.

Wij vragen:

 • een sociaal psychiatrisch verpleegkundige met geldige BIG registratie; 
 • affiniteit met de EPA doelgroep. Kennis en ervaring in ambulante hulpverlening;
 • kennis en ervaring met OGGZ en dubbeldiagnose-problematiek/IDDT is een pre;
 • een klant- en  resultaatgerichte attitude gebaseerd op multidisciplinaire samenwerking en nauwe samenwerking in de ketenzorg;
 • een medewerker die onder druk en in risicosituaties weloverwogen en daadkrachtig handelt;
 • een zelfstandige en proactieve, flexibele houding en creativiteit. Onderhandelingsvaardigheid. Denken en handelen in oplossingen. Integriteit en betrouwbaarheid;
 • een medewerker met affiniteit met zorglogistiek en in het bezit van rijbewijs B.

Wij bieden:

 • een arbeidsovereenkomst voor een jaar, met de intentie deze bij goed functioneren om te zetten naar onbepaalde tijd;
 • inschaling in FWG functiegroep 55;
 • overige arbeidsvoorwaarden conform de CAO-GGZ.

Inlichtingen en sollicitatie:
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Matty Wijngaarden, algemeen manager, telefoonnummer 06 – 53 57 33 99. Uw sollicitatie per e-mail, onder vermelding van vacaturenummer HB 18035 kunt u sturen naar vacatures@ggzfriesland.nl.

Meer weten?

Direct hulp nodig?