Lid Regionale klachtencommissie WvGGZ

Geplaatst op: 01-01-2020

Word lid van de Regionale klachtencommissie Wvggz Friesland

Psychiaters met een BIG-registratie én andere GGZ-zorgprofessionals nodigen we van harte uit zitting te nemen in de Regionale klachtencommissie Wvggz Friesland.
Deze klachtencommissie behandelt klachten van patiënten van de aangesloten instellingen voor zover deze vallen onder de Wet Verplichte GGZ.

Regionale klachtencommissie Wvggz Friesland

Per 1 januari 2020 is de Wet Verplichte GGZ (Wvggz) in werking getreden. Deze wet heeft gevolgen voor de klachtencommissie van GGZ Friesland: deze wordt omgevormd tot een regionale klachtencommissie Wvggz Friesland. Hierbij zijn aangesloten: VNN en GGZ Friesland, en mogelijk treden nog 1 of 2 zorgorganisaties toe.
Voor deze commissie zoeken we leden die niet werkzaam zijn bij of voor GGZ Friesland.

Wel werkzaam bij of voor GGZ Friesland, maar toch interesse?
Ook in Groningen en Drenthe worden Regionale klachtencommissies Wvggz opgericht. En ook daar zoeken ze commissieleden die niet werkzaam zijn bij of voor de aldaar aangesloten instellingen.
Regio Groningen: Elske Hoogendorp, e-mail: klachtenlentis.ucp@lentis.nl
Regio Drenthe: Wim Krol, e-mail: klachtencommissie.clienten@ggzdrenthe.nl


Wat ga je doen?

Je hebt als lid van de klachtencommissie een verantwoordelijke rol waarbij je oog hebt voor de fundamentele vrijheid van een patiënt, maar ook voor de behandelaar die tracht het herstel van de patiënt te bevorderen. De klachtencommissie hoort, adviseert en beslist over Wvggz-klachten van patiënten van de aangesloten instellingen. De commissie oordeelt zonder last of ruggespraak. Tevens geeft de commissie gevraagd en ongevraagd advies aan de directies van de aangesloten instellingen, en kan zij besluiten dat een schadevergoeding betaald moet worden.

De regionale klachtencommissie Friesland bestaat uit een pool van onafhankelijke juristvoorzitter(s), ambtelijk secretaris(sen) en circa 20 leden: psychiaters en andere zorgprofessionals. Twee leden zijn benoemd op voordracht van de cliëntenraad.

Per maand vinden op basis van een voorlopige schatting circa 8 hoorzittingen plaats, dit is afhankelijk van het aantal klachten. Voor de hoorzitting wordt een commissie samengesteld bestaande uit drie personen; een voorzitter en twee leden, waarvan één psychiater. De ambtelijk secretaris is aanwezig voor de verslaglegging. De hoorzittingen worden ingepland volgens een rooster. De hoorzittingen vinden plaats op een locatie van GGZ Friesland in Leeuwarden, Heerenveen, Drachten of Franeker.

Als lid van de klachtencommissie wordt je ingeroosterd voor circa 20 maal per jaar (een dagdeel). Ongeveer een week van te voren hoor je of er dan wel of niet een hoorzitting is gepland. Je neemt deel aan ongeveer 10 hoorzittingen per jaar, waarin klager en verweerder(s) worden gehoord. Samen met de voorzitter en medecommissielid kom je tot een uitspraak. De uitspraak behelst naast een beslissing of de klacht gegrond is, zo nodig (beleids)aanbevelingen aan de directie van de betreffende instelling en een advies over te nemen maatregelen ter oplossing van de klacht en/of genoegdoening van de klager. Ook het toekennen van een schadevergoeding kan hier bij horen.

Met individuele wensen ten aanzien van momenten van inroostering en frequentie houden we rekening, we zijn hierin flexibel.

Beoordelen schorsingsverzoeken

Een andere taak van psychiater-leden in de klachtencommissie betreft het beoordelen van een schorsingsverzoek, wanneer de behandelend psychiater hier niet in wil meegaan. Binnen 1-2 dagen na ontvangst van het verzoek, spreek je de patiënt en betrokken psychiater, waarna je de voorzitter op de hoogte stelt van je bevindingen en adviseert over het inwilligen of afwijzen van het schorsingsverzoek.

Het is voor psychiaters mogelijk lid te zijn van de klachtencommissie en uitsluitend schorsingsverzoeken te beoordelen; of uitsluitend zitting te nemen in de klachtencommissie voor de hoorzittingen.

Waar zijn we naar op zoek?

We zoeken psychiaters en andere zorgprofessionals

  • met ruime praktijkervaring in de (intra)murale geestelijke gezondheidszorg (hoeft nu niet meer praktiserend te zijn);
  • met kennis van de Wvggz, de Wkkgz en overige bijv. voor de forensische psychiatrie relevante wetgeving;
  • met kennis van het klachtrecht; - die op geen enkele manier betrokken zijn bij GGZ Friesland1;
  • die op het moment van benoemen geen aantekening in het BIG-register hebben;
  • die beschikbaar zijn op de tijdstippen zoals gezamenlijk overeen te komen in het hoorzittingsrooster en/of voor beoordeling schorsingsverzoeken (alleen psychiaters).

Wat bieden we je?

We bieden een interessante functie in een voor de (rechten van) patiënten en hun naasten belangrijke commissie, waarbij je uitvoering geeft aan het klachtrecht van patiënten in de regio. Je levert een bijdrage aan de verbetering van de kwaliteit van de geestelijke gezondheidszorg en van de organisatie van deze zorg. Voor jou kan deze functie leerzaam zijn en horizon verbredend.

Voor de werkzaamheden wordt een vergoeding gegeven van € 300 per hoorzitting, plus een reiskostenvergoeding. Voor het beoordelen van een schorsingsverzoek ontvang je een vergoeding van € 150 vermeerderd met reiskostenvergoeding.

Je wordt benoemd voor een periode van vier jaar, met de mogelijkheid tot herbenoeming.

Enthousiast?

Voor meer informatie over de functie kun je contact opnemen met Thea Miedema, ambtelijk secretaris klachtencommissie, telefoonnummer 06 – 83 52 66 29 of mail naar klachtencommissie@ggzfriesland.nl. Ook kun je je bij haar aanmelden als kandidaat voor de regionale klachtencommissie Wvggz Friesland.

In de regionale klachtencommissie Friesland hebben reeds enkele psychiaters en ggz-zorgprofessionals zitting die werken bij GGZ Friesland; zij zullen uitsluitend nog ingezet kunnen worden voor behandeling van Wkkgz-klachten en de klachten bij andere aangesloten instellingen. Voor de uitbreiding zoeken we daarom professionals die niet werken bij of voor GGZ Friesland.

« Terug naar overzicht Reageren

Meer weten?

Direct hulp nodig?