Intensive Home Treatment (IHT)

IHT is een kortdurende intensieve crisisbehandeling samen met de omgeving van de patiënt zorg draagt voor de behandeling die de patiënt nodig heeft.

Het IHT team levert vanaf het moment van de eerste beoordeling intensieve ambulante crisiszorg. Hierbij is de visie ‘zo kort als mogelijk, zo intensief als nodig’ leidend. Er wordt zorg op maat geleverd, waarbij die zorg wordt aangeboden die het meest aansluit bij wat op dat moment nodig is. De intensiteit van zorg kan gedurende de behandeling door het IHT team dus aangepast worden. Er kan gebruik worden gemaakt van alle functies die het IHT kan bieden, te weten crisisbeoordeling en huisbezoeken/belcontacten.

Crisisbeoordeling

IHT is verantwoordelijk voor de eerste beoordeling van nieuwe patiënten, die nog niet in zorg zijn bij GGZ Friesland. Tijdens de beoordeling, uitgevoerd door een sociaal psychiatrische verpleegkundige samen met een verpleegkundig specialist of een arts/psychiater of een GZ psycholoog wordt een inschatting gemaakt van de crisis (aard en aanleiding) en een psychiatrisch onderzoek verricht. Na deze beoordeling wordt, afhankelijk van de aard en ernst van de crisis en de wens van patiënt en diens systeem, direct gestart met behandeling op maat, geleverd door het IHT. Indien er sprake is van een gevaarsituatie voortkomend uit een psychiatrische stoornis en er wordt overgegaan tot het opstellen van een geneeskundige verklaring in het kader van een IBS, blijft het IHT-team betrokken nadat patiënt is opgenomen.

Huisbezoeken en/of belcontacten

De belangrijkste doelen van de huisbezoeken zijn:

  • monitoren van de crisis en het psychiatrisch beeld;
  • monitoren van de effecten van eventueel ingezette farmacotherapie;
  • geven van psycho-educatie;
  • ondersteunen bij het vasthouden of hervinden van structuur en dag invulling;
  • bieden van ondersteuning voor patiënten en naasten / inschatting draagkrachtsysteem;
  • uitvoeren van risico-taxaties;
  • praktische psychiatrische ondersteuning.

Bovenstaande interventies worden op indicatie aangevuld met systeem- en vaktherapie (op een GGZ locatie, of indien nodig thuis)

Meer weten?

Direct hulp nodig?