Wie biedt hulp?

Polikliniek Forensische Psychiatrie

Onze zorg begint met een intake waarin we gesprekken voeren en vragenlijsten met u invullen. Aan de hand daarvan worden uw problemen in kaart gebracht. De intake duurt meestal een ochtend en vindt plaats op de polikliniek in Leeuwarden. Als het voor u niet mogelijk is om naar de polikliniek te komen, bijvoorbeeld door detentie, dan wordt de intake op een andere manier georganiseerd. Na de intake bespreken we de passende behandelmogelijkheden. Wanneer u en uw behandelaar het eens zijn over de te starten behandeling, wordt dit vastgelegd in een behandelplan en gaat u aan de slag met verschillende individuele modules en groepsonderdelen. In overleg met u wordt uw behandelplan gedeeld met uw verwijzer. Hoe lang u bij ons in behandeling komt hangt af van de reden van uw behandeling. Bekijk hier de folder.

Forensisch FACT

Onze zorg begint met een intake waarin we onderzoeken welke klachten en problemen u en uw omgeving ervaren en wat de behandel- en ondersteuningsmogelijkheden zijn. Op basis van deze intake stellen we een behandelplan met u op. Hierin staat waar we met u aan gaan werken en welke behandelonderdelen daarbij horen. We bieden behandeling die gericht is op het verminderen van uw psychische problemen en het voorkomen van delictgedrag. Daarnaast ondersteunen we u bij praktische zaken, zoals het op orde brengen van uw financiën en bij het vinden van werk of dagbesteding. Ook kijken we samen met u hoe u relaties met familie en vrienden kunt verbeteren of herstellen. De behandeling bestaat uit individuele of groepsgesprekken met een hulpverlener. Tijdens de groepstherapie/training praat u samen over wat u moeilijk vindt en hoe u daar beter mee om kunt gaan. Ook worden er trainingen aangeboden die u bijvoorbeeld kunnen helpen bij het voorkomen van agressie, het aanleren van sociale vaardigheden en het leren omgaan met lastige gevoelens en gedachten. Bekijk hier de folder.

Forensische Psychiatrie Afdeling (FPA)

De behandeling bestaat meestal uit individuele of groepsgesprekken met een hulpverlener. Tijdens de groepstherapie/ training praten jullie samen over wat jullie moeilijk vinden en hoe jullie daar beter mee om kunnen gaan. Als praten lastig is, kunt u ook therapie volgen in de vorm van psychomotore therapie (PMT). Dat kan u helpen om beter om te gaan met spanningen en stress. Als u last heeft van een trauma door vervelende ervaringen in het verleden, dan kunnen we u daar ook bij helpen. Dagbesteding, zoals productiewerk, groenonderhoud of het volgen van cursussen, kan onderdeel zijn van uw behandeling. Soms schrijven we ook medicatie voor, maar alleen als dat nodig is en in overleg met u. De behandelteams binnen de Forensische Psychiatrie bestaan onder meer uit psychiaters, klinisch psychologen, verpleegkundig specialisten, gezondheidszorgpsychologen (gz-psychologen), systeemtherapeuten, sociaal psychiatrische verpleegkundigen (SPV), psychomotore therapeuten en maatschappelijk werkers. Ook wordt er op alle afdelingen binnen de Forensische Psychiatrie gebruik gemaakt van de expertise van een ervaringsdeskundige. Hij ondersteunt de patiënt op de weg naar herstel vanuit eigen ervaring en inzicht op de weg naar herstel. Patiënten krijgen zelf de regie over het contact met de ervaringsdeskundige. Dit sluit aan op de herstelvisie van GGZ Friesland waarbij wij patiënten stimuleren om zelf de regie te voeren over hun herstelproces. Bekijk hier de folder.

Deze teams bieden hulp

Meer weten?

Direct hulp nodig?