Bezwaar maken tegen aanleveren gegevens NZa

Sinds 1 september 2023 zijn wij verplicht om gegevens over de behandeling patiënten aan te leveren aan de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Dit is de toezichthouder op alle zorgmarkten in Nederland.  

Waarom worden deze gegevens gedeeld met de NZa? 
Het verzamelen van gegevens wordt gedaan om beter zicht te krijgen op hoeveel zorg patiënten met ongeveer dezelfde problematiek nodig hebben. Dit wordt de zorgvraagtypering genoemd. Met een goede zorgvraagtypering wordt duidelijk wat er nodig is om bepaalde groepen patiënten goed te helpen en dit financieel mogelijk te maken. 

Welke informatie wordt gedeeld? 
De informatie die aangeleverd wordt is niet direct te koppelen zijn aan een specifieke patiënt*. Op haar website schrijft de NZa dat de informatie absoluut niet is te herleiden naar individuele patiënten. ‘Alleen als we deze data zouden koppelen aan andere datastromen zou het mogelijk zijn om deze wel te herleiden. Onze processen zijn zó ingericht dat dit niet zal gebeuren. Na gebruik worden alle gegevens vernietigd.’ 

Bezwaar maken tegen het delen van gegevens 
Patiënten hebben altijd de mogelijkheid om via een privacyverklaring bij hun behandelaar aan te geven dat zij bezwaar hebben tegen het aanleveren van informatie. Behandelaren leveren dan een aantal informatie-elementen over die patiënt niet aan.

Bent u vóór 1 januari 2022 in zorg gekomen bij GGZ Friesland en wilt u bezwaar maken?
Print dan de privacyverklaring uit, vul hem in en onderteken het formulier. Klik hier voor het juiste document: Privacyverklaring Zorgprestatiemodel (ggz). U kunt het ingevulde en ondertekende formulier bij uw volgende bezoek afgeven bij de receptie. Ook kunt u het formulier (gratis) opsturen naar: GGZ Friesland, Antwoordnummer 6271, 8900 VC Leeuwarden.

Indien u niet in staat bent het formulier Privacyverklaring Zorgprestatiemodel (ggz) uit te printen, dan kunt u dit hier aangeven. Het formulier wordt dan naar uw adres verstuurd met een retourenvelop.

Patiënten die na 1 januari 2022 in zorg zijn gekomen bij GGZ Friesland hebben bij de intake al een formulier gekregen om eventueel bezwaar te maken. Voor deze groep geldt de oproep dus niet.

*In eerdere berichtgeving werd gesproken over volledig geanonimiseerde gegevens. Dat klopt niet, wel is het dus zo dat de gegevens gepseudonimiseerd worden en dus niet direct herleidbaar tot de patiënt zijn.