Registratie van patiëntgegevens

Voor de uitvoering van de behandelovereenkomst met u is GGZ Friesland wettelijk verplicht om een dossier bij de houden (Art 7:454 BW/WGBO). Wij noemen dit het elektronisch patiëntendossier (EPD). Voor alle gegevens die geregistreerd worden over uw behandeling geldt een beroepsgeheim en/of geheimhoudingsplicht. Uw dossier is daarom alleen toegankelijk voor medewerkers die (indirect) bij uw behandeling betrokken zijn. Dit zijn uw behandelaren en indirecte betrokkenen zoals de administratieve medewerkers. Uw dossier wordt na het afsluiten van de behandeling nog 20 jaar bewaard. 

GGZ Friesland informeert uw verwijzer zoals uw huisarts, over het verloop van uw behandeling. Als u dit niet wilt dan kunt u dit aan het begin van uw behandeling aangeven. Daarnaast worden uit uw dossier alleen gegevens verstrekt volgens de daarvoor geldende wettelijke voorwaarden.

In de volgende gevallen kunnen uw gegevens buiten het EPD geregistreerd worden:

 1. Bij de behandeling en afhandeling van klachten en incidenten. De bewaartermijn van informatie over klachten is 1 jaar. Bij incidenten is de bewaartermijn ook 1 jaar, tenzij de Inspectie een langere bewaartermijn verplicht.
 2. Als u deelnemer bent van een bijeenkomst. Na deelname worden uw gegevens vernietigd.
 3. Ten behoeve van onderzoeken.
 4. Bij cameratoezicht.
 5. Verschillende overige doelen maar alleen met uitdrukkelijke toestemming vooraf van u als patiënt. De bewaartermijn is dan afhankelijk van het doel. Hierover wordt u vooraf geïnformeerd.

Toegang tot uw dossier

Digitale toegang/cliëntportaal
GGZ Friesland biedt de mogelijkheid om digitaal toegang te krijgen tot uw dossier. Zo kunt u meekijken en informatie terugvinden over uw behandeling. Heeft u nog geen toegang? Neem dan contact met ons op via inlichtingen@ggzfriesland.nl. U ontvangt dan meer informatie over hoe u toegang kunt krijgen tot uw digitale dossier.

Voordelen van het digitale dossier:

 • Toegang tot uw dossier wanneer u dat wilt.
 • Digitaal en (be)veilig(d).
 • U beslist zelf met wie u de informatie deelt.

Bent u nog in behandeling bij GGZ Friesland? Dan kunt u ook uw behandelaar benaderen om toegang te krijgen tot uw digitale dossier.

Overige toegang
Wilt u een kopie van uw dossier of uw dossier inzien, aanvullen, corrigeren, of (al dan niet gedeeltelijk) vernietigen, dan kunt u hiervoor een verzoek indienen bij uw (ex-)regiebehandelaar. U kunt uw verzoek ook via het Privacy-contactformulier indienen.

Samenwerkingsverbanden

GGZ Friesland heeft een aantal samenwerkingen waarbij samen met andere organisaties zorg wordt aangeboden. Bij de volgende samenwerkingen is GGZ Friesland gezamenlijk met de andere zorgaanbieder verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens van patiënten.

 • FACT+; VNN en GGZ Friesland.
 • FACT Jeugd Fryslân; VNN en GGZ Friesland.
 • ACT; Wender, VNN en GGZ Friesland.

In alle bovenstaande samenwerkingen wordt het medisch dossier geregistreerd bij GGZ Friesland. U kunt uw rechten op dezelfde wijze uitoefenen als hierboven en eerder genoemd.

Meer weten?

Direct hulp nodig?