GGZ Friesland Logo

Zoekformulier

Zoeken

Hoofdnavigatie

Hoofdnavigatie:


Kruimelpad

Op hierarchische volgorde, het laatste element is de huidige pagina


Workshops

U kunt een keuze maken uit onderstaande workshops. Hieronder kunt u meer lezen over de inhoud van de workshops.

 • Samen werken voor de opvang van nabestaanden na suïcide door Annelies de Laat en Piety van Wieren
 • Pitstop suïcide en het trainen van professionals door Derek de Beurs en Jos de Keijser
 • Gatekeepers: het begin van de keten door Martin Steendam en Paul Felix
 • Rol van geneesheer-directeur en inspectie door Houkje Tamsma en Wieny Tietema
 • KEHR-studie door Remco de Winter en Marieke de Groot
 • Suïcidaal en zelfbeschadigend gedrag bij jongeren door Marion Ferber
 • Politie: ervaring en beleidsontwikkelingen door Geertje Spijkerman en Manette Baggen
 • Crisis, uitkeringsgerechtigden en suïcide door Renske Gilissen
   

Samenwerken voor de opvang van nabestaanden na suïcide

Workshopleiders:

 • Annelies de Laat, sociaal psychiatrisch verpleegkundige, coördinator Verlies door Zelfdoding (VDZ) GGZ Friesland
 • Piety van Wieren Voorzitter Werkgroep Na Bestaan Na Zelfdoding

VDZ  is een programma van GGZ Friesland voor opvang na suicide van nabestaanden en werkt daarin samen met de werkgroep Nabestaanden na zelfdoding Friesland. Het aanbod is op elkaar afgestemd en sluit op elkaar aan. De VDZ-hulp is professionele  kortdurende hulp. De werkgroep richt zich op lotgenoten. Annelies en Jan gaan iets vertellen hoe de programma’s eruit zien, ze spelen een film af en er is ruimte voor interactie.
 

Trainen van professionals in suïcidepreventie

Workshopleiders:

 • Derek de Beurs, promovendus bij de afdeling Klinische Psychologie van de Vrije Universiteit in Amsterdam
 • Jos de Keijser, klinisch psycholoog GGZ Friesland. Hoofdopleider voor klinisch psychologen en psychotherapeuten Rijksuniversiteit Groningen (PPO), daar tevens bijzonder hoogleraar

Jos heeft met Martin Steendam een training ontwikkeld (Eerste Hulp Bij Suïcidaliteit) voor BIG-geregistreerde behandelaren en een TraindeTrainers programma, waarmee grote groepen professionals getraind kunnen worden. Derek werkt op de afdeling Klinische Psychologie van de Vrije Universiteit in Amsterdam die onderzoek doet naar de effectiviteit van trainingen van professionals op het gebied van suïcidepreventie.

In deze workshop worden de verschillende vormen van trainingen gepresenteerd. Sommige trainingen leggen het accent op het overbrengen van kennis, al dan niet gebruikmakend van e-learning, andere op vaardigheden. Wat weten we van de effectiviteit en kosten-effectiviteit? De resultaten van de PITSTOP-studie proberen antwoorden op deze vraag te geven. Trainers lopen, evenals behandelaren, op tegen weerstand om over suïcidaal gedrag te praten. Op basis van wetenschappelijke inzichten en eigen ervaringen geven Jos en Derek de deelnemers enkele tips en trucs mee.


Gatekeepers: het begin van goede ketenzorg 

Workshopleider:

 • Martin Steendam, klinisch psycholoog GGZ Friesland
 • Paul Felix, De Friesland Zorgverzekeraar

Mensen met suïcidale gedachten of plannen zoeken vaak geen hulp, omdat ze geen hulp willen of niet langer verwachten dat anderen hen kunnen helpen. Voor behandeling van mensen met deze ernstige problematiek is het dus van belang dat ze gevonden worden, er contact met hen gemaakt wordt en ze gemotiveerd en ondersteund worden in het zoeken en vinden van adequate hulp. Dat is het begin van de keten die kan leiden tot behandeling en herstel. Daarom worden grote groepen bij onder andere de politie, op scholen of in het maatschappelijk werk getraind tot gatekeeper. Ze leren om naar mensen in crisis te luisteren, contact met hen te maken en hen te verwijzen naar huisarts of gespecialiseerde zorg. In deze workshop worden eerste resultaten gepresenteerd van een promotie-onderzoek naar de effecten van het trainen van mensen tot gatekeeper. Vaak wordt gezegd: Een goed begin is het halve werk. De workshop laat zien of dat ook hier van toepassing is.

 

KEHR suïcide, een nieuw instrument voor kwalitatieve evaluatie van het handelen rond suïcide

Workshopleiders:

 • Marieke de Groot, senior onderzoeker verbonden aan de VU, afdeling klinische psychologie. Triageverpleegkundige en onderzoeker crisisdienst GGZ Drenthe. Vanuit een eigen bureau begeleidt Marieke personen/families/instellingen die met suïcidaal gedrag te maken hebben.
 • Remco de Winter, psychiater en opleider volwassenpsychiatrie regio Noord-Holland Parnassia Groep. Nederlandse vertegenwoordiger IASP. Onderzoeker verbonden aan de VU. Lid CWA binnen de NVvP.

Een succesvolle benadering voor kwaliteitsverbeteringen is het gebruik van een mix van top-down en bottom-up interventies. Zij versterken de rol van professionals en omvatten zowel externe regulatie en interne toetsing. Een voorbeeld van een bottum-up interventie en interne toetsing is KEHR SUICIDE, een nieuwe data-gestuurde methode die is bedacht om het handelen rond suïcide op teamniveau te evalueren. Brits onderzoek heeft aangetoond dat multidisciplinaire evaluatie van suïcide in GGZ-organisaties leidt tot een afname van suïcide-aantallen.

KEHR SUICIDE is gebaseerd op de Multidisciplinaire richtlijn voor diagnostiek en behandeling van suïcidaal gedrag (MRSG) en het Train-de-Trainerprogramma dat voor de PITSTOP-studie werd ontwikkeld. Het instrument sluit naadloos aan bij het Train-de-trainerprogramma dat, zoals blijkt uit de PITSTOP-studie, leidt tot verbeterde richtlijntoepassing en meer zelfvertrouwen van GGZ-professionals in het beoordelen van suïcidale condities.

KEHR is een verrassend simpel en snel instrument en heeft verschillende doelen: retrospectieve risico-analyse op teamniveau van suïcidegevallen; booster education in richtlijntoepassing; het verzamelen van data voor wetenschappelijk onderzoek.  Het biedt instellingen op velerlei manieren mogelijkheden om de omgang met suïcidaal gedrag te monitoren en hun (suïcide)beleid te evalueren.

In deze interactieve workshop laten we zien hoe het instrument werkt, wat u ermee kunt en we doen verslag van een door de Vrije Universiteit gesubsidieerde pilot die sinds 2014 wordt uitgevoerd bij GGZ Drenthe en Parnassia. Met de deelnemers delen we onze bevindingen en maken we graag gebruik van de expertise van deelnemers die geloven dat er meters te maken zijn in de zorg voor suïcidale personen.

 

Het evalueren van een suïcide, een precaire aangelegenheid

Workshopleiders:

 • Houkje Tamsma, geneesheer-directeur GGZ Friesland
 • Wieny Tietema, senior inspecteur bij de Inspectie voor Volksgezondheid.

Een suïcide (of ernstige poging daartoe) is zeer ingrijpend voor allereerst de naasten, maar ook voor de behandelaren en overig betrokken hulpverleners. Het is belangrijk om het proces na de suïcide goed in te richten en hierbij ruimte te nemen voor opvang van de naasten, opvang van de medewerkers en eventuele andere patiënten. Daarnaast is het belangrijk om de geboden zorg zorgvuldig te onderzoeken: wat is goed gegaan, wat had beter gekund en welke lering kunnen we er uit trekken. De instelling is sinds 2012 zelf verantwoordelijk voor deze evaluatie en als blijkt dat er sprake is van een tekortkoming in de zorg hoort er gemeld te worden bij de IGZ. In deze workshop willen we met elkaar nadenken over deze gang van zaken, welke afwegingen spelen er, welke moeilijkheden komen we tegen en wat zijn manieren om hier mee om te gaan.

 

Suïcidaal en zelfbeschadigend gedrag bij jongeren

Workshopleider:

 • Marion Ferber, projectleider SuNa

“Ik sta nog steeds te trillen op mijn benen, ben weer heel erg geschrokken. Ik heb mezelf op meerdere plekken opengesneden! Ik wil dingen veranderen, maar ik weet niet hoe, ik heb hulp nodig...!!” Nina, 18 jaar 

De GGD Haaglanden initieerde in 2005 SuNa (Suïcide(poging) Nazorg). SuNa staat voor nazorg na suïcidaal en zelfbeschadigend gedrag. Het doel van SuNa is het in beeld krijgen en begeleiden van jongeren in de leeftijd van 12 tot en met 27 jaar, die een suïcidepoging hebben gedaan en/of zelfbeschadigend gedrag vertonen. Nadat deze jongeren op de SEH gezien zijn, melden de verpleegkundigen (en artsen) de jongeren bij SuNa aan. Na een melding neemt SuNa binnen twee weken contact op met de (familie van de) jongere. In het contact met de jongere wordt gekeken wat er nodig is en de ernst van de situatie ingeschat. Soms ontvangt de jongere al hulp en kan een rol op afstand voldoende zijn. In andere situaties is juist het stimuleren van passende hulp een belangrijke taak. SuNa begeleidt en motiveert jongeren, indien nodig, naar de GGZ. Goed contact met de ketenpartners is van essentieel belang. In Den Haag werken daarom alle instellingen zoals de SEH afdelingen, de ambulancediensten, en de GGZ-instellingen (PsyQ, Parnassia, De Jutters en Bureau Jeugdzorg) nauw samen.

SuNa heeft in 2013 de Avicennaprijs gewonnen die een keer in de twee jaar wordt uitgereikt aan de meest innovatieve projecten op gebied van verbetering van zorg.

 

Politie: ervaring en beleidsontwikkelingen

Workshopleiders:

 • Geertje Spijkerman, Centrale Vertrouwenspersoon eenheid Noord Nederland Nationale Politie
 • Manette Baggen, plv. directeur Programma Versterking Professionele Weerbaarheid Nationale Politie

De workshop biedt een inkijk in  de suïcide door politieman Ron Spijkerman in oktober 2009, verteld door zijn levenspartner en tevens politievrouw Geertje Spijkerman. Zij geeft op eerlijke maar indringende wijze inzicht in de onderliggende factoren die een rol speelden bij zijn suïcide. Zij neemt u tevens mee in de wijze waarop de politieorganisatie, collega’s en leidinggevenden op Ron’s keuze reageerden  en wat uit haar ervaringen als belangrijke leerpunten voor de politieorganisatie naar voren kwamen.

Daarnaast wordt er in de workshop een brug gemaakt naar huidige ontwikkelingen binnen de Nationale Politie. Was het thema suïcide door politiemedewerkers een aantal jaar geleden nog een taboe onderwerp, het tegendeel lijkt nu het geval te zijn. Manette Baggen schetst de huidige beleidsontwikkelingen mbt suïcide. Tevens geeft zij een inkijk in het Suicide Registratiepunt  Politie en in de aanbevelingen die na twee jaar intensief suïcide onderzoek aan de politieorganisatie zijn gedaan.

Crisis, uitkeringsgerechtigden en suïcide

Workshopleider:

 • Renske Gilissen, Senior Onderzoeker  113Online / GGD Haaglanden

Het aantal zelfdodingen is in Nederland vanaf 2007 al voor het vijfde jaar op rij gestegen: van 1.345 in 2007 naar 1.753 in 2012. Ook in de rest van Europa en Amerika neemt het aantal zelfdodingen de laatste jaren toe.  Meerdere recente onderzoeken suggereren dat de recessie in 2008 een belangrijke invloed heeft op het zelfdodingcijfer. Een grote limitatie van deze onderzoeken is de bestudeerde samenhang tussen suïcide en werkloosheid op populatieniveau, waarbij een individueel effect van werkloosheid wel wordt gesuggereerd, maar niet kan worden bewezen.  In de workshop worden suïcidetrends onder werklozen vs. werkenden gepresenteerd, er wordt inzicht gegeven bij wie suïcide meer voorkomt en bij wie suïcide in de afgelopen jaren is gestegen. De resultaten voeden de discussie over de rol van de crisis op de toename in het aantal zelfdodingen in Nederland.

 

Ga naar:
Inschrijven
Programma
Lezingen