Afdeling

Bij GGZ Friesland zijn verschillende afdelingen en disciplines betrokken bij wetenschappelijk onderzoek. Namelijk 

Afdeling Onderzoek

De afdeling Onderzoek heeft een centrale rol in de ondersteuning en toetsing van het wetenschappelijk onderzoek. Ieder onderzoeksvoorstel dient in ieder geval hier te worden aangemeld. De afdeling bestaat uit twee senior onderzoekers (waaronder het hoofd onderzoek), één promovendus, een onderzoekscoördinator/-assistent, een onderzoeksassistent en een senior onderzoeker die betrokken is vanuit het lectoraat Zorg & Innovatie in de Psychiatrie van NHL Stenden Hogeschool. De medewerkers van de afdeling Onderzoek vallen onder het Leerhuis van GGZ Friesland.  

De afdeling Onderzoek:

 • kan onderzoekers adviseren om tot een goed onderzoeksvoorstel te komen (wat betreft inhoud, opzet, uitvoerbaarheid) indien dit wenselijk en mogelijk is;
 • coördineert de wetenschappelijke toetsing door de Wetenschappelijke Raad;
 • legt het definitieve onderzoeksvoorstel en -plan voor uitvoering met alle adviezen en besluiten voor aan de Stuurgroep ter besluitvorming;
 • kan in overleg superviseren bij uitvoering van onderzoek in het kader van opleidingen (GIOS, VIOS, AIOS);
 • ondersteunt bij de uitvoering van onderzoek (dataverzameling, dataanalyses);
 • coördineert en controleert procedures rondom toestemming en medische ethische verantwoording van alle onderzoeksvoorstellen;
 • houdt een overzicht van het lopende en afgeronde onderzoek bij en monitort de uitvoering van het onderzoek en rapporteert hierover aan de Stuurgroep.

De Wetenschappelijke Raad (WR)

De WR heeft een toetsende functie en bestaat uit alle medewerkers met uren voor het doen van onderzoek. De WR beoordeelt een onderzoeksvoorstel nadat er toetsing door de Medisch Ethische Toetsings Commissie (METC) heeft plaatsgevonden (zie ‘Groot onderzoek’ voor uitleg hierover). De afdeling Onderzoek vraagt twee medewerkers uit de WR die affiniteit en expertise hebben met het onderwerp om een ingediend onderzoeksvoorstel te beoordelen. De coördinatie hiervan ligt bij de afdeling Onderzoek.

Een overzicht van de taken van de WR:

 • De WR adviseert directie(s) en onderzoeker(s) omtrent de uitvoering en haalbaarheid van het onderzoek mede op basis van het advies van METC indien het onderzoek onder de Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO) valt.
 • De WR voert de meest centrale en bepalende toetsing op de onderzoeksvoorstellen uit, met als referentie de uitgangspunten zoals vastgelegd in het beleid en de wetenschappelijke, wettelijke en medisch ethische eisen.
 • De WR toetst onderzoeksvoorstellen op haalbaarheid wat betreft: wetenschappelijke relevantie en kwaliteit, de relevantie ervan voor GGZ Friesland, tegen de achtergrond van het onderzoeksbeleid en reeds lopend onderzoek, de onderzoeksopzet en de methode, de praktische haalbaarheid in de voorgestelde setting en tot slot de afstemming met lopend of eerder geïnitieerd onderzoek. Tevens is de terugkoppeling van onderzoeksresultaten een aandachtspunt. De beoordelaars hanteren hierbij een beoordelingsformulier.

De directies

De directies van GGZ Friesland die betrokken zijn bij de onderzoeker(s) en/of het onderdeel waar het onderzoek plaats zal vinden, buigen zich over de wenselijkheid en haalbaarheid van de uitvoering van het onderzoeksvoorstel. Zij letten hierbij op de benodigde tijd en mankracht en mogelijke belasting voor de patiënten. De directies geven in eerste instantie aan of zij wel of geen bezwaar hebben. Na toetsing door de METC en intern door de WR van GGZ Friesland geven zij definitief aan of zij wel of niet akkoord gaan met het onderzoeksvoorstel.  

De stuurgroep

De stuurgroep bestaat uit de directies (van verschillende divisies), een bestuurder van GGZ Friesland, de secretaris van de Raad van Bestuur en het hoofd onderzoek van het Leerhuis. De voorzitter van deze stuurgroep is de bestuurder. De stuurgroep:

 • beheert het onderzoeksbudget (in uren en in geld) en stelt het financieel en personeel budget ter beschikking voor maximaal een jaar, met per jaar de mogelijkheid tot verlenging, tenzij er sprake is van meerjarige afspraken;
 • besluit, daartoe gemandateerd door de Raad van Bestuur, of onderzoek uitgevoerd kan worden o.b.v. adviezen die voorliggen en de beschikbaarheid van onderzoeksgeld;
 • monitort al het onderzoek binnen GGZ Friesland o.b.v. informatie van de afdeling Onderzoek en neemt passende maatregelen indien de voortgang of het gebrek hieraan dat vereist;
 • monitort de inzet van de middelen;
 • bespreekt onderzoeksvoorstellen waarvoor financiering (in uren of geld) door de organisatie wenselijk is en besluit over de toewijzing en monitoring en de middelen.
Direct hulp nodig?