GGZ Friesland Logo

Zoekformulier

Zoeken

Hoofdnavigatie

Hoofdnavigatie:


Kruimelpad

Op hierarchische volgorde, het laatste element is de huidige pagina


Patiëntenrechten

Als patiënt heeft u recht op een goede behandeling met zo min mogelijk beperkingen en een respectvolle bejegening. Daarnaast heeft u rechten die in verschillende wetten zijn vastgelegd. U kunt ook een beroep doen op de patiëntenvertrouwenspersoon, die komt op voor uw belangen. 

Patiëntenvertrouwenspersoon

De Patiëntenvertrouwenspersoon (PVP) komt op voor uw belangen. Als u een klacht of een vraag heeft over de behandeling of bejegening en u weet niet goed hoe u dat kenbaar moet maken, kan de PVP u helpen en/of voor u bemiddelen. De PVP kan u ook helpen bij het schrijven van een brief wanneer u bijvoorbeeld om ontslag wilt vragen. Klik hier voor meer informatie.

Rechten

U heeft er recht op:

 • dat uw persoonlijke levenssfeer zoveel mogelijk wordt gewaarborgd;
 • dat u voorlichting krijgt (over uw stoornis, medicijnen, werkwijze, behandelmogelijkheden, uw rechten e.d.)
 • dat het behandelplan in overleg met u wordt vastgesteld;
 • dat uw instemming wordt gevraagd voor behandeling;
 • dat u weet wie u kunt aanspreken op uw behandeling;
 • dat u weet bij wie u uw beklag kunt doen;
 • dat u op goede gronden bepaalde behandelvormen kunt weigeren;
 • uw dossier in te zien, en kopieën te ontvangen;
 • dat informatie uit uw dossier pas aan derden wordt gegeven, nadat u schriftelijk toestemming heeft gegeven. Uitzondering: o.a. wetenschappelijk onderzoek en wettelijke voorschriften;
 • bij juridische vragen die daarvoor in aanmerking komen een beroep te doen op de rechtskundige bijstand van een advocaat;

Plichten

Vanaf uw aanmelding bij GGZ Friesland verwachten wij:

 • dat u de behandelaar zo goed en volledig mogelijk informeert over uw problemen en eerdere hulpverlening, meewerkt aan de behandeling en de adviezen van de behandelaar opvolgt
 • dat u aanwezig bent op de gemaakte afspraken, of die op tijd afzegt;
 • dat u zich houdt aan de huisregels van GGZ Friesland;
 • dat u de persoonlijke levenssfeer van anderen eerbiedigt.

GGZ Friesland stelt zich niet aansprakelijk voor diefstal, vermissing en schade aan uw eigendommen, tenzij u kunt aantonen dat medewerkers van de instelling tijdens het werk onzorgvuldig hebben gehandeld, dat een andere patiënt aansprakelijk is of dat schade het gevolg is van brand.

Patiëntendossier

Het verloop van uw behandeling houden wij bij in uw dossier. Uw gegevens worden in de computer opgeslagen in een elektronisch patiëntendossier. Wij verplichten ons zorgvuldig om te gaan met uw dossier en dit beveiligd te bewaren. Uw dossier is alleen toegankelijk voor medewerkers van GGZ Friesland die bij uw behandeling betrokken zijn. Uit uw dossier worden geen gegevens verstrekt aan instanties buiten GGZ Friesland zonder uw uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming.

GGZ Friesland vindt het belangrijk dat duidelijk is vastgelegd hoe uw behandeling verloopt. Daarom ontvangt u thuis een afschrift van de brieven die wij sturen aan uw huisarts en/of aan degene die u verwezen heeft. De diverse brieven worden op verschillende momenten verzonden. Dit gebeurt na uw aanmelding, na de intake, bij de start van uw behandeling, na de evaluatie en bij tot slot het beëindigen van uw behandeling. De wettelijke bewaartermijn van uw gegevens is 15 jaar na uw laatste contact met GGZ Friesland.

U heeft recht op inzage in uw dossier voor zover het geen gegevens betreft van anderen die bij de behandeling betrokken zijn, en u kunt kopieën vragen van (delen van) uw dossier. U kunt hiervoor een schriftelijk verzoek indienen bij uw behandelaar. Dit wordt altijd toegestaan, tenzij de verwachting is dat er bij inzage ernstige nadelen kunnen optreden. Wanneer u dat wilt, kunt u hulp of uitleg krijgen bij het lezen van uw dossier.

Wanneer u het niet eens bent met de inhoud van uw dossier dan kunt u een voorstel tot correctie doen. Wordt dit voorstel niet overgenomen, dan wordt uw zienswijze in ieder geval aan het dossier toegevoegd. Na afloop van de behandeling kunt u een schriftelijk verzoek indienen (delen van) het dossier te vernietigen. Uw behandelaar overlegt met de specialist of uw verzoek wordt gehonoreerd.

Privacyverklaring

U heeft de mogelijkheid om geen diagnose informatie te verstrekken bij de declaratie van specialistische GGZ behandelingen, de zogeheten opt-out regeling. Hieronder vindt u de formulieren die u kunt downloaden om gebruik te maken van deze regeling.

U adresseert een envelop naar antwoordnummer 6271, 8900VC Leeuwarden en voegt hierin de door u ingevulde en ondertekende privacyverklaring toe. U vermeldt dat het de opt-out regeling betreft. Daarnaast kunt u ook een scan of een foto van de ondertekende privacyverklaring per e-mail sturen naar opt-out@ggzfriesland.nl.