GGZ Friesland Logo

Zoekformulier

Zoeken

Hoofdnavigatie

Hoofdnavigatie:


Kruimelpad

Op hierarchische volgorde, het laatste element is de huidige pagina


Onafhankelijke klachtencommissie

U kunt ook de klachtencommissie van GGZ Friesland inschakelen. De klachtencommissie is onpartijdig en onafhankelijk. De werkwijze van de klachtencommissie is beschreven in het reglement en in informatiefolders.

Patiënten
De klachtencommissie behandelt klachten van patiënten die in zorg zijn (geweest) bij GGZ Friesland. Deze klachten kunnen gaan over uw behandeling of over hoe medewerkers van GGZ Friesland met u omgaan. U kunt hierover zelf een klacht indienen of iemand machtigen om dat namens u te doen.

Wanneer u onvrijwillig opgenomen bent kunt u ook klagen over beslissingen om u met dwang te behandelen of uw vrijheden te beperken. Dit zijn bijzondere klachten (BOPZ-klachten). Voor het behandelen van BOPZ-klachten gelden precieze regels. Deze zijn vastgelegd in de Wet BOPZ.

Bij een BOPZ-klacht kunt u een schorsingsverzoek indienen. Daarmee vraagt u de klachtencommissie om de beslissing waar u het niet mee eens bent op te schorten totdat de klachtencommissie uw klacht behandelt en daarover uitspraak doet. Ook bij een beslissing tot gedwongen ontslag of gedwongen overplaatsing kunt u schorsing aanvragen. Lees meer in de klachtencommissiefolder voor patiënten.


Familie en naasten
Ook familieleden of naasten van patiënten kunnen een klacht indienen bij de klachtencommissie. Het gaat hierbij om klachten over zaken die u als naaste zelf aangaan. Bijvoorbeeld over hoe u als naaste of familielid bent bejegend of geïnformeerd door medewerkers van GGZ Friesland. Lees meer in de klachtencommissiefolder voor familie en naastbetrokkenen.


Indienen van een klacht
U kunt uw klacht kenbaar maken via klachtencommissie@ggzfriesland.nl  U kunt uw klacht ook per post indienen. Het klachtformulier en adres vindt u onderaan deze pagina.

Voor het indienen van een klacht kunt u bijstand vragen van de patiëntenvertrouwenspersoon of van de familievertrouwenspersoon.

Nadat de klachtencommissie een klacht heeft ontvangen wordt beoordeeld of de klacht in behandeling kan worden genomen. Bij onduidelijkheden neemt de klachtencommissie contact met u op om een nadere toelichting te vragen.


Voor het behandelen van klachten heeft de klachtencommissie de volgende mogelijkheden:

Bemiddeling
In een bemiddelingsgesprek gaan alle betrokkenen bij de klacht met elkaar in gesprek om te proberen zaken uit te praten en een oplossing te vinden voor de ontstane problemen. Dit gesprek wordt geleid door een lid van de klachtencommissie. Van het gesprek wordt een verslag gemaakt. Aan het eind van het bemiddelingsgesprek kunt u aangeven of de klacht voor u al of niet voldoende is behandeld. Als de bemiddeling slaagt, wordt uw klacht afgesloten. Wil een van de betrokkenen niet bemiddelen of lukt het niet uw klacht door bemiddeling op te lossen, dan kunt u alsnog een uitspraak van de klachtencommissie vragen.


Hoorzitting
Wanneer u een uitspraak wilt over uw klacht, nodigt de klachtencommissie u uit voor een hoorzitting. Ook de medewerker tegen wie uw klacht is gericht wordt voor deze hoorzitting uitgenodigd. In de hoorzitting krijgen alle aanwezigen gelegenheid een mondelinge toelichting te geven en te reageren op elkaars standpunten. U mag zich tijdens de hoorzitting laten bijstaan. Van de hoorzitting wordt een verslag gemaakt. De zittingen van de klachtencommissie zijn besloten en vertrouwelijk.


Beslissing over uw klacht  
Nadat de klacht behandeld is doet de klachtencommissie uitspraak over of zij uw klacht al of niet gegrond vindt en waarom. De uitspraak wordt uitgewerkt in een schriftelijke beslissing. Deze beslissing wordt samen met het verslag van de hoorzitting naar u toegestuurd.

Wanneer de klachtencommissie daar aanleiding voor ziet, kan zij een aanbeveling opnemen in de beslissing. Daarmee brengt de klachtencommissie zaken onder de aandacht die nader onderzoek of verbetering vragen.

De Raad van Bestuur krijgt een kopie van de beslissing en moet binnen een maand laten weten of de beslissing aanleiding geeft tot het nemen van algemene maatregelen en zo ja, welke. Bij een beslissing over een BOPZ-klacht wordt ook een kopie van de beslissing gestuurd naar de Geneesheer-Directeur en de Inspectie voor de Gezondheidszorg.


Beroep
Tegen een beslissing van de klachtencommissie kunt u niet in beroep gaan.

Tegen een beslissing over een BOPZ-klacht heeft u als klager wel de mogelijkheid om in beroep te gaan. Dit kan als de klachtencommissie uw klacht ongegrond vindt of niet binnen de wettelijk vastgestelde termijn een beslissing heeft genomen over uw klacht. U kunt dan de Inspectie vragen een verzoekschrift in te dienen bij de Rechtbank of zelf een verzoekschrift bij de Rechtbank indienen.


Contact
Voor meer informatie of vragen kunt u terecht bij:

T.E. Miedema-de Haan, ambtelijk secretaris
Postbus 932
8901 BS  LEEUWARDEN
Tel: 058 2848802
E-mail: klachtencommissie@ggzfriesland.nl


>> Jaarverslag Klachtencommissie 2015