Leden Raad van Toezicht GGZ Friesland

Geplaatst op: 19-03-2020 | Solliciteren voor: 30-03-2020

Organisatie

GGZ Friesland biedt professionele hulp aan mensen met ernstige psychiatrische problemen. Jaarlijks maken circa 12.000 mensen gebruik van de diensten van GGZ Friesland. Zorg wordt geboden op twaalf verschillende locaties, verspreid over de provincie Friesland. De missie “Wij zijn er voor mensen die ons het hardste nodig hebben” laat zien dat GGZ Friesland uitgaat van de veerkracht van patiënten, naasten én die van de medewerkers.

GGZ Friesland is er voor mensen van alle leeftijdsgroepen. De organisatie levert behandelingen zo intensief als nodig is en zo licht als mogelijk. In beginsel ambulant in de eigen woonomgeving, maar zo nodig wordt er (zo kort mogelijk) naadloos opgeschaald naar intensievere behandeling. Achter het kortdurende ambulante aanbod van Synaeda plooit GGZ Friesland, in coalitie met collega-aanbieders zoals VNN, een samenhangend flexibel aanbod voor patiënten met ernstige psychiatrische aandoeningen.

GGZ Friesland hecht groot belang aan medezeggenschap en aan samenwerking met andere partijen. Voor wat betreft de medezeggenschap geldt dat patiënten, naasten en medewerkers zo  vroeg mogelijk bij allerlei onderwerpen worden betrokken. Zo komt hun inbreng via Cliëntenraad, Familieraad of OR al vroegtijdig in het proces tot uitdrukking. 
Waar het gaat om samenwerking met andere partijen kent GGZ Friesland een groot aantal partners.
Zo wordt er bijvoorbeeld samengewerkt met VNN, Accare, Reik, Veilig Thuis, Politie, Openbaar Ministerie, het MCL, Fier en Jeugdhulp Friesland.

Er werken momenteel zo’n 1600 medewerkers bij GGZ Friesland. Het bestuur van de organisatie bestaat uit een tweehoofdige Raad van Bestuur. De Raad van Toezicht houdt toezicht op dit bestuur. 
De twee leden van de Raad van Bestuur zijn nu nog Adriaan Jansen en Ton Dhondt. Vanaf 1 april a.s. is de heer Timo de Grefte de opvolger van Adriaan Jansen, die dan met pensioen gaat. GGZ Friesland kent drie divisies waarbinnen de kernactiviteiten worden uitgevoerd. Deze divisies en de teams daarbinnen worden aangestuurd door duaal samengestelde directies. De directeuren van de divisies vormen samen met een zevental andere directeuren en managers, de Raad van Bestuur en de bestuurssecretaris het directieteam van GGZ Friesland. d

Voor meer informatie over GGZ Friesland zie: www.ggzfriesland.nl
 

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht ziet toe op de besturing van de organisatie en de algehele gang van zaken bij GGZ Friesland. Daarnaast is de Raad van Toezicht werkgever, adviseur en sparringpartner van de Raad van Bestuur. De Raad van Toezicht functioneert conform de gestelde vereisten in de Zorgbrede Governance Code en het bepaalde in de statuten en het reglement van de Raad.  
De Raad van Toezicht van GGZ Friesland bestaat in haar huidige samenstelling uit een zevental leden. Vanwege het bereiken van het einde van de zittingstermijn van twee leden van de Raad van Toezicht van GGZ Friesland wordt gezocht naar twee nieuwe leden per 1 september 2020.

Werkwijze
De Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht werken op basis van een transparante verdeling van bevoegdheden en verantwoordelijkheden. Zij hebben daarbij een goede werkrelatie. Binnen de Raad van Toezicht bestaat een balans tussen de verschillende deskundigheden en competenties. Zowel relevante kennis en ervaring in de zorg, als noodzakelijke kennis en ervaring op financieel en bedrijfsmatig terrein is aanwezig. De balans wordt zorgvuldig bewaakt en in stand gehouden. De Raad van Toezicht heeft twee keer per jaar overleg met de OR, de Cliëntenraad en de Familieraad. Verder bezoeken de leden gedurende het jaar verschillende locaties en teams en nemen zij deel aan conferenties en andere bijeenkomsten van de organisatie. Op deze manier is de Raad van Toezicht in staat zijn taak van intern toezicht op de organisatie en advisering aan de Raad van Bestuur effectief uit te voeren. De Raad van Toezicht heeft haar werkwijze vastgelegd in een toezichtvisie en evalueert deze, en haar eigen functioneren, regelmatig.

Vergaderingen en bijeenkomsten 
De Raad van Toezicht vergadert gemiddeld 6 tot 8 keer per jaar in Leeuwarden. In de meeste gevallen vinden deze vergaderingen op een maandagmiddag plaats. Daarnaast heeft de Raad elk jaar een aantal informele bijeenkomsten en werkbezoeken op het programma staan. Tijdens deze bijeenkomsten laat de Raad zich uitgebreid informeren over een bepaald onderwerp of bezoeken de leden één van de locaties. 

Samenstelling huidige Raad van Toezicht (zonder de vertrekkende leden)
Mw. Mr. E.E. van ’t Hof MBA (voorzitter) 
Mw. Ir. H.G. Rijnhart-de Jong
Dhr. Ir. P.M. van Rooij
Dhr. Drs. Ing. G. Jaarsma
Dhr. Drs. R. Mentjox

Honorering 
De Raad van Toezicht volgt de norm van de Nederlandse Vereniging Toezichthouders in de Zorg. 
Dit betekent dat een lid in 2020 een vergoeding krijgt van € 13.936,- op jaarbasis. 

Kandidaat Leden Raad van Toezicht

Algemene profielschets
Het algemeen profiel voor een lid van de Raad van Toezicht bevat conform het reglement van de Raad van Toezicht tenminste de volgende aspecten: 

•    Verbonden voelen met de waarden, missie en visie van GGZ Friesland
•    Onderschrijft toezicht nieuwe stijl en de Zorgbrede Governance Code
•    Visie op lange termijn waardecreatie van GGZ Friesland
•    Als sparringpartner en klankbord van de Raad van Bestuur fungeren, met daarbij een juist evenwicht in betrokkenheid en bestuurlijke afstand
•    Onafhankelijke kritische opstelling, door op een proactieve en doortastende wijze kritische vragen durven te stellen 
•    Proactieve en adaptieve houding om open te staan voor relevante signalen van diverse in- en externe stakeholders
•    Inzicht in de eisen die kwaliteit, doelmatigheid en continuïteit aan de organisatie stellen en het vermogen zich de specifieke situatie (regelgeving en verantwoordelijkheden) in de gezondheidszorg eigen te maken
•    Vermogen om het beleid van de Stichting en het functioneren van de Raad van Bestuur te toetsen
•    Vermogen om advies en toezicht in teamverband uit te kunnen oefenen
•    Integriteit, verantwoordelijkheidsgevoel en reflectief op eigen handelen
•    Academisch en strategisch denk- en werkniveau 
•    Bekwaam, betrokken en bevlogen
•    Voldoende beschikbaarheid

Belangrijk voor alle leden van de Raad van Toezicht is een brede maatschappelijke binding en een functioneel netwerk, met name ook in Friesland. Bij de samenstelling wordt gestreefd naar een zo groot mogelijke diversiteit van kennis, ervaring, vaardigheden en persoonlijkheid. Daarbij ook naar een spreiding van maatschappelijke achtergronden, deskundigheden en disciplines, waarbij onder meer gedacht wordt aan zorginhoudelijke, financieel-economische, juridische, politieke, sociale en bedrijfskundige achtergronden. Het cliëntenperspectief is ook een belangrijk aspect bij het toezicht.  
Van de leden van de Raad van Toezicht wordt verder verwacht dat zij ten opzichte van elkaar en van de Raad van Bestuur onafhankelijk en kritisch opereren en dat adequaat wordt voorzien in de advies- en klankbordfunctie ten behoeve van de Raad van Bestuur.

Specifieke profielschets nieuwe leden
Voor de twee nieuwe leden is binding met Friesland van belang. GGZ Friesland is vooral geïnteresseerd in kandidaten die wonen en/of werken in Friesland of directe omgeving. Daarnaast streeft de Raad ook in de verhouding man/vrouw naar een evenwichtige samenstelling. Gelet op de huidige samenstelling van de Raad is bij voorkeur tenminste één van de nieuwe leden een vrouw.
Meer specifiek is GGZ Friesland verder vooral op zoek naar kandidaten die naast bovengenoemde aspecten bij voorkeur nog een aantal van de onderstaande kennisgebieden en/of competenties kunnen toevoegen aan de huidige Raad van Toezicht: 

•    Ervaring met c.q. kennis van de bedrijfsvoering in grote en complexe organisaties
•    Aantoonbare affiniteit met (geestelijke gezondheids-)zorg
•    Een breed overzicht over de organisatie en haar omgeving; in staat om verbanden te zien en binnen- en buitenwereld van GGZ Friesland met elkaar te verbinden
•    Inzicht en interesse in bestuurlijke verhoudingen en processen
•    Ervaring in een functie op strategisch niveau, bv. in het veld van wonen, zorg en welzijn
•    Kennis van projectmanagement en/of ervaring met grote transitieopgaven
•    Kennis van, affiniteit met en visie op vastgoed
•    Op de hoogte van mogelijkheden en ontwikkelingen in de ICT
•    Een financiële achtergrond en eventueel ervaring als registeraccountant of registercontroller 

De Raad van Toezicht is niet op zoek naar echte specialisten en/of plaatsvervangende bestuurders, maar vooral naar geschikte teamspelers. Goed samenspel binnen de Raad van Toezicht is voorwaarde voor goed samenspel tussen Raad van Toezicht en Raad van Bestuur. Van de nieuwe toezichthouders wordt verwacht dat als de deskundigheid er nog niet is op de relevante issues, zij bereid zijn zich daarin te verdiepen. De relaties binnen de Raad van Toezicht en tussen de Raad en de Raad van Bestuur moeten professioneel, zakelijk en volwassen zijn. Tegelijkertijd kent de huidige Raad van Toezicht een informele cultuur. De Raad is gericht op samenwerking en onderschrijft ten volle de kernwaarden van GGZ Friesland (bekwaam, betrokken en bevlogen). Deze worden op een natuurlijke manier zoveel mogelijk aan de orde gesteld tijdens bijeenkomsten en werkbezoeken van de Raad. 
Eén van de nieuwe leden zal zitting nemen in de Auditcommissie van de Raad. Voor de andere nieuwe toezichthouder kan later worden bepaald of en zo ja, in welke commissie deze persoon zitting kan nemen. De andere commissies waarmee wordt gewerkt zijn de Remuneratiecommissie en de commissie Kwaliteit en Veiligheid.  

Tenslotte vindt de Raad van Toezicht het belangrijk dat de leden steeds zo veel mogelijk over actuele kennis en inzichten beschikken. Van alle leden van de Raad van Toezicht wordt in dat verband verwacht dat zij waar nodig hun kennis op het gebied van toezichthouden in de zorg op niveau brengen en/of verder verdiepen.

Selectietraject

Boer & Croon is verantwoordelijk voor de werving en voorselectie. Boer & Croon voert de eerste gesprekken met kandidaten en draagt vervolgens kandidaten voor aan GGZ Friesland. Daar vindt de verdere selectie plaats. 
Het is de bedoeling om de procedure af te ronden voor het begin van de maand juni. De nieuwe leden kunnen dan aantreden per 1 september a.s.
Het beoogde tijdsschema voor de procedure ziet er als volgt uit:

 

zaterdag 14 maartAdvertentie in dagbladen en online media
 Plaatsing vacatures op websites GGZ Friesland en Boer & Croon
16 tot 29 maart Search kandidaten en responstermijn 
30 maart tot 17 aprilGesprekken bij Boer & Croon
20 aprilPresentatie longlist en voordracht kandidaten aan GGZ Friesland
28 april tot 15 meiGesprekken met selectiecommissie GGZ Friesland
25 mei Kennismaking eindkandidaten met Raad van Bestuur en voltallige RvT 
 Kennismaking eindkandidaten met diverse gremia 
Na 25 meiDefinitieve benoeming door Raad van Toezicht

 

Reactie 

Indien u geïnteresseerd bent, ontvangt Boer & Croon graag uiterlijk zondag 29 maart 2020 uw cv en motivatiebrief. Deze kunt u uploaden via deze link. U kunt uw brief richten aan Boer & Croon, t.a.v. de heer S.Y. Leistra. Voor vragen kunt u hem bereiken via Marie Rahajaan (020-3014307).

« Terug naar overzicht Reageren

Meer weten?

Direct hulp nodig?