GGZ Friesland Logo

Zoekformulier

Zoeken

Hoofdnavigatie

Hoofdnavigatie:


Kruimelpad

Op hierarchische volgorde, het laatste element is de huidige pagina


Kosten

  • Zorgkosten 2017Zorgkosten 2017

Eigen bijdrage

Bent u opgenomen bij GGZ Friesland of woont u in een beschermde woonvorm? Dan wordt een deel van uw behandeling vergoed vanuit de Wlz (Wet langdurige zorg). Voor deze behandeling dient u echter wel een eigen bijdrage te betalen. Dit geldt ook voor begeleiding vanuit de WMO (Wet maatschappelijke ondersteuning). Hoe hoog uw eigen bijdrage is, hangt af van uw inkomen, leeftijd en gezinssituatie. Het CAK (Centraal Administratiekantoor) rekent uit wat per persoon de maximale eigen bijdrage is. Het CAK biedt via haar website ook een rekenhulp aan. Klik hier voor de rekenhulp.
Kinderen en jongeren tot en met 17 jaar zijn vrijgesteld van deze eigen bijdrage.

Tegemoetkoming of compensatie door gemeente

Wanneer er sprake is van een zeer dringende reden kunt u in aanmerking komen voor een bijzondere bijstand van de gemeente. Hiermee kunt u een vergoeding krijgen voor bepaalde zorgkosten. Of u in aanmerking komt voor deze bijzondere bijstand kunt u navragen bij de afdeling Sociale Zaken van uw gemeente.

Kosten voortijdig stoppen met behandeling

Nadat u door uw huisarts bent aangemeld bij GGZ Friesland wordt u bij ons ingeschreven. Op dat moment wordt uw behandeltraject administratief gestart. Voordat u daadwerkelijk in contact komt met GGZ Friesland worden er (administratieve) handelingen verricht ter beoordeling van uw aanmelding en ter voorbereiding van uw intake. Dit noemen we indirecte tijd. Deze tijd wordt in rekening gebracht. Wanneer na uw eerste gesprek (directe tijd binnen de DBC) blijkt dat GGZ Friesland u niet de benodigde behandeling kan bieden, wordt uw behandeltraject gesloten. De geregistreerde tijd wordt door GGZ Friesland bij uw zorgverzekeraar dan wel uw gemeente in rekening gebracht. Houdt u er daarom rekening mee dat dit gevolgen heeft voor uw eigen en uw verplichte eigen risico. De gemeente kent geen eigen risico.

Kosten voor het niet (tijdig) afzeggen van afspraken

Voor het niet en niet tijdig afzeggen van de afspraak brengt GGZ Friesland de gemaakte kosten in rekening. Dit geldt voor volwassenenzorg binnen de zorgprogramma's Angststoornissen, Stemmingsstoornissen, Persoonlijkheidsproblematiek, Trauma gerelelateerde stoornissen, Seksuologie, Eetstoornissen en Ontwikkelingsstoornissen.

Bent u verhinderd? Zeg uw afspraak 24 uur van tevoren af!

Kunt u onverhoopt niet bij een geplande afspraak aanwezig zijn, dan verzoeken wij u deze minstens 24 uur van tevoren af te zeggen. Komt u niet op uw afspraak of zegt u deze niet tijdig af, dan brengen wij €45,- per afspraak in rekening. Wanneer er sprake is van onvoorziene omstandigheden (uw behandelaar beoordeelt dit), dan brengen wij uiteraard geen kosten in rekening. We verzoeken u ook in dit geval contact met ons op te nemen, zodat wij hiervan op de hoogte zijn.

Afzeggen afspraak

U kunt uw afspraak afzeggen door telefonisch contact op te nemen met de zorgadministratie van de locatie waar u zorg ontvangt. Dit kan op werkdagen tussen 08.30 - 17.00 uur.
Klik hier voor de gegevens per locatie.

Wat als ik het niet eens ben met de rekening?

Wanneer u van mening bent dat u onterecht een rekening heeft ontvangen, dan kunt u hier tegen bezwaar maken. Bij de receptie kunt u een bezwaarformulier verkrijgen. Ook vindt u dit formulier op de website. Klik hier om rechtstreeks bij het bezwaarformulier te komen. De manager van uw behandelaar beoordeelt of uw bezwaargrond terecht is. U dient binnen drie maanden na de datum van de afspraak uw bezwaar in te dienen. Een reactie op uw ingediende bezwaar ontvangt u binnen zes weken.

Sms-bericht ter herinnering aan uw afspraak

Uw behandeling heeft het beste resultaat als u alle afspraken bijwoont. Om te voorkomen dat u een afspraak vergeet, bieden we voor een groot aantal poliklinieken een gratis sms-service aan. U ontvangt 24 uur voor uw afspraak een sms-bericht. Op deze manier vergeet u uw afspraak minder snel.

U kunt op uw inschrijfformulier aangeven of u gebruik wilt maken van deze service.