GGZ Friesland Logo

Zoekformulier

Zoeken

Hoofdnavigatie

Hoofdnavigatie:


Kruimelpad

Op hierarchische volgorde, het laatste element is de huidige pagina


Klinische zorg

Opnamegesprekken

Op de dag van opname heeft u een zogenoemd opnamegesprek met uw behandelaar (psychiater, arts of psycholoog) en een verpleegkundige. Indien uw behandelaar niet een psychiater is, zult u ook met de psychiater van de afdeling een gesprek hebben.

Om u goed te kunnen behandelen, is van belang dat we een goed overzicht hebben over uw klachten, uw problemen, uw leefsituatie, uw sterke kanten en uw lichamelijke conditie. Daarnaast is erg belangrijk dat u ons vertelt welke doelen u zelf door de opname zou willen bereiken en hoe wij u daarbij kunnen helpen. Deze zaken komen aan de orde in de eerste gesprekken en onderzoeken. Waarschijnlijk krijgt u een aantal van de volgende onderzoeken: psychiatrisch onderzoek, observatie, lichamelijk onderzoek , psychologisch onderzoek.

Gedwongen opname

In uitzonderlijke gevallen kan iemand tegen zijn of haar wil worden opgenomen. In de Wet Bijzondere Opnemingen Psychiatrische Ziekenhuizen (BOPZ) staan alle rechten en plichten rondom een gedwongen opname beschreven. Zo moet er in ieder geval sprake zijn van een psychiatrische stoornis, waardoor u een gevaar voor uzelf of anderen vormt. Onder gevaar worden ook zelfmoordneigingen, agressie, brandstichting en ernstige verwaarlozing verstaan. Een gedwongen opname kan alleen als er geen andere mogelijkheden meer zijn en u zich tegen een vrijwillige opname verzet. Als de situatie ontzettend uit de hand loopt, kan een zogenaamd FACT-team (bemoeizorg) van GGZ Friesland besluiten dat een opname beter is.

Ook staat in de wet Bopz beschreven aan welke eisen een gedwongen opname moet voldoen en wat uw rechten zijn. Zo hebben mensen die gedwongen zijn opgenomen een speciaal klachtrecht.

Zodra aan alle regels van de wet Bopz is voldaan, stelt een psychiater een geneeskundige verklaring op. In deze verklaring legt de psychiater uit waarom hij vindt dat de patiënt op deze punten voldoet aan de eisen van de wet. Vervolgens beslist de burgemeester of de rechter tot de gedwongen opname.

Gedwongen opname zonder spoed

Bij een opname zonder spoed kan een rechterlijke machtiging (RM) worden aangevraagd bij de rechtbank. Deze RM duurt een half jaar. Daarna kan een RM steeds voor een jaar worden verlengd. Dit is alleen mogelijk als er nog steeds sprake is van gevaar voor de patiënt zelf of anderen als gevolg van de psychiatrische stoornis.

Gedwongen opname met spoed

Een Inbewaringstelling (IBS) is een spoedmaatregel, die door de burgemeester wordt afgegeven. Binnen drie werkdagen na opname wordt door de rechter getoetst of aan de voorwaarden voor een IBS is voldaan en of het nodig is dat de IBS wordt voortgezet. Er zijn termijnen vastgesteld waarbinnen u moet worden opgenomen en waarbinnen voortzetting van de IBS moet zijn geregeld.

Zelfbindingsregeling

Als u eerder opgenomen bent geweest in een psychiatrisch ziekenhuis, kunt u afspraken maken over een volgende onvrijwillige opname. Deze afspraken legt u vast in een zelfbindingsverklaring, die u opstelt met de psychiater van de kliniek waar u wordt opgenomen. In deze verklaring worden de omstandigheden genoemd, die tot een onvrijwillige opname kunnen leiden. Ook legt u vast wie de contactpersonen zijn, die uw behandelend psychiater kunnen waarschuwen, als deze omstandigheden zich voordoen. Ook staat er in hoe u in het ziekenhuis behandeld wil worden.

Als het vervolgens niet goed met u gaat en de omstandigheden zich voordoen, zoals deze in de zelfbindingsverklaring zijn beschreven, kunnen uw contactpersonen of uw behandelend psychiater (via de geneesheer-directeur) een verzoek doen tot een zelfbindingsmachtiging.
Op dat moment verklaart een onafhankelijk psychiater dat de omstandigheden zich inderdaad voordoen en dat u niet vrijwillig wil worden opgenomen. De geneesheer-directeur doet het verzoek en binnen vijf dagen moet de rechter een beslissing nemen. Als de rechter besluit tot een zelfbindingsmachtiging, dan kunt u maximaal zes weken met deze machtiging worden opgenomen. Daarna wordt de behandeling vrijwillig voortgezet of wordt een gewone RM aangevraagd.

Voorwaardelijke machtiging

Met een voorwaardelijke machtiging kan worden voorkomen dat u gedwongen wordt opgenomen. Een voorwaardelijke machtiging kàn leiden tot een gedwongen opname, als u de afgesproken voorwaarden niet nakomt. Het moét leiden tot een gedwongen opname, als het gevaar dat uit uw stoornis voortkomt, niet meer buiten het psychiatrisch ziekenhuis kan worden afgewend. De geneesheer-directeur beslist hierover en stelt u schriftelijk van zijn beslissing op de hoogte. Meer informatie hierover vind u in de Postbus 51 folder ‘Voorwaardelijke machtiging'. Kijk voor meer informatie op www.postbus51.nl