Klinische Vervolgbehandeling (KVB)

De KVB is voor patiënten bij wie alle andere zorg al is geprobeerd, die voor langere tijd 24-uurszorg nodig hebben en die specifieke behandeling, begeleiding en ondersteuning behoeven op verschillende levensgebieden om het herstelproces alsnog op gang te brengen. In de dagelijkse praktijk is de groep patiënten, waarbij sprake is van voortgezette behandeling met psychiatrische behandeling, heel divers.

Zij hebben echter gemeenschappelijk dat zij op meerdere levensgebieden problemen hebben of beperkingen ondervinden, en dat zij voor langere tijd hulp nodig hebben. Hun omstandigheden kunnen sterk uiteenlopen en fluctueren over de tijd.  Zo kunnen sommige mensen uit de doelgroep met weinig behandeling en/of begeleiding zelfstandig wonen en werken, terwijl het voor anderen nodig is om met meer zorg en begeleiding te verblijven. 

De zorg is vooral gericht op het bevorderen van de kwaliteit van leven van de patiënt en het herstellen van diens veerkracht en vitaliteit op basis van diens wensen en behoeften. Het team schept ruimte op dusdanige wijze dat de patiënt zijn zelfredzaamheid en zelfmanagement kan versterken in de door de patiënt gewenste richting, waardoor de patiënt met inachtneming van diens wensen, behoeften en mogelijkheden zo veel mogelijk zelfstandig verder kan leven en deel kan nemen. 

Uiteindelijk moet behandeling ertoe leiden dat de patiënt regie heeft op zijn eigen leven en zo veel als mogelijk kan deelnemen aan de samenleving en kan functioneren in zijn leefomgeving. De relatie tussen de patiënt, diens naasten en de hulpverlener (de triade) is cruciaal voor het succesvoller verlenen van zorg binnen KVB in Franeker. Het team maakt hierbij gebruik rehabilitatiemethodieken om het zelfstandig functioneren en maatschappelijk herstel te helpen realiseren. Patiënten kunnen zowel een status hebben van vrijwilligheid of opgenomen zijn met een rechterlijke machtiging (wet BOPZ). 

Behandeling

Het behandelteam van de KVB biedt ondersteuning gericht op meervoudige en complexe vragen op allerlei gebieden, zoals aandacht voor middelengebruik, psycho-farmacotherapie en kijken naar mogelijkheden tot dagbesteding en soms zelfs betaald werk. In de psychologische behandeling wordt gebruik gemaakt van cognitieve gedragstherapie om te leren omgaan met stemmen en minder last te ervaren van achterdocht. Sociaal psychiatrisch wordt, in samenspraak met?patiënten?en naast betrokkenen, gewerkt aan het bereiken van een zo groot mogelijke autonomie, waarbij zelfredzaamheid en maatschappelijke participatie de speerpunten zijn. De gehele periode waarin iemand op de KVB?verblijft zal dus in het teken komen te staan van uitstroom naar een “eigen”?woonplek.? 

Rol van familie en naasten

De relatie tussen de patiënt, diens naasten en de hulpverlener is cruciaal voor het succesvoller verlenen van goede zorg. Familie wordt betrokken bij de behandeling om te komen tot een goede samenwerking tussen patiënt, familie en hulpverleners. Doel is om de stress te verminderen bij de familieleden en ze handvatten aan te reiken hoe om te gaan met psychotische stoornissen en ook verslavingsproblematiek. 

Direct hulp nodig?