GGZ Friesland Logo

Zoekformulier

Zoeken

Hoofdnavigatie

Hoofdnavigatie:


Kruimelpad

Op hierarchische volgorde, het laatste element is de huidige pagina


Fred Teeven bezoekt Forensische Psychiatrie GGZ Friesland

7 februari 2013

Op 6 februari bezocht Fred Teeven, staatssecretaris van het ministerie van Veiligheid en Justitie, de Forensische Psychiatrische Afdeling (FPA) in Franeker. Tijdens het bezoek liet hij zich informeren over het volledige ambulante en klinische zorgaanbod dat Forensische Psychiatrie GGZ Friesland aanbiedt. Forensische psychiatrie richt zich op behandeling  aan patiënten met een psychiatrische stoornis en mede door die problematiek (neigen tot) het plegen van een delict. Bij het bezoek waren ook de districtchef van Politie Friesland, de manager van het Veiligheidshuis Friesland en de directie van PI Leeuwarden aanwezig. Dit zijn belangrijke ketenpartners in de sluitende aanpak rondom mensen met psychiatrische problematiek en (neiging tot) delictgedrag.

Met interesse nam hij notie van de units binnen de Forensisch Psychiatrische Afdeling: ‘Ik heb in het verleden vaak Forensisch Psychiatrische Centra (FPC) en gevangenissen bezocht. Het valt me op dat binnen de FPA duidelijk meer sprake is van een zorgsetting. Het belang van stap voor stap re-integreren in de maatschappij neemt alleen maar toe.'

De psychiaters van de polikiniek Forensische Psychiatrie konden dat beamen. Zij vertelden bijvoorbeeld over het sinds oktober opgerichte Forensisch FACT team. Dit team richt zich op behandeling en begeleiding van delictgevaarlijke patiënten in hun eigen leefomgeving, bijvoorbeeld thuis of binnen instellingen, zoals de gevangenis.Input op wetsvoorstellen
Fred Teeven was benieuwd naar de mening over twee belangrijke wetsvoorstellen, het Adolescentenstrafrecht en de Nieuwe wet forensische zorg, die in behandeling zijn van de Kamer. Met het Wetsvoorstel Adolescentenstrafrecht kan zo nodig slimmer en efficiënter ingegrepen worden in de ontwikkeling van risicogedrag van adolescenten. Dit leverde een interessant gesprek op. GGZ Friesland heeft net een nieuw zorgpad ontwikkeld voor 15- tot 23-jarigen, omdat jongeren wanneer ze 18 jaar worden, regelmatig in een gat vallen tussen jongeren- en volwassenenhulp. Aan Teeven werd bevestigd dat dit een groep is die in de oude wetgeving regelmatig uit beeld raakt, om later weer met problemen tevoorschijn te komen. De nieuwe wet kan hierin een rol van betekenis spelen.

Ook werd gesproken over de nieuwe Wet Forensische Zorg en het rapport Stoornis en Delict. Teeven vroeg waar nog hiaten liggen. Daarop werd duidelijk dat de ketenzorg beter gestroomlijnd kan worden. GGZ Friesland en de aanwezige ketenpartners benadrukten hierbij het belang van goede afstemming, korte lijnen en regionale inbedding. Het zou goed zijn dat bijvoorbeeld FPC en FPA al vroeg samen afspraken maken over een goede overgang naar behandeling binnen een FPA, ook als dit op termijn is. Daarnaast is het belangrijk om tijdens detentie mensen in beeld te krijgen waarbij psychiatrische en/of verslavingsproblematiek en/of een verstandelijke beperking een rol speelt. Als iemand uit de gevangenis komt is een goede afstemming met behulp van het Veiligheidshuis en nazorgcoördinatoren van belang. Flexibiliteit en goede ketenzorg is daarbij noodzakelijk. Op dit moment is het door wet- en regelgeving nog lastig om, wanneer een situatie dreigt te escaleren, zorg snel op te schalen, ook binnen de eigen instelling. Wanneer hier meer flexibel mee omgegaan kan worden, wordt het ook gemakkelijker mensen minder lang in streng bewaakte (dure) settingen vast te houden. Als extra veiligheid nodig is, moet dit snel gerealiseerd kunnen worden.