GGZ Friesland Logo

Zoekformulier

Zoeken

Hoofdnavigatie

Hoofdnavigatie:


Kruimelpad

Op hierarchische volgorde, het laatste element is de huidige pagina


Familiebeleid

Wij zien familie als partner in de zorg en ons motto is dan ook ‘wie zorgt, praat mee’. In 2012 kreeg GGZ Friesland de LPGGZ Ster Familiebeleid uitgereikt. Deze prijs vormde de erkenning van alle inspanningen om familiebetrokkenheid vorm te geven.

Het beleid is opgedeeld in de volgende onderwerpen:

  • Bejegening
  • Betrokkenheid
  • Verstrekken van informatie
  • Ondersteuning in rol van mantelzorger
  • Familietevredenheid

Bejegening van de familie

We zien familie als partner in de zorg, streven naar open communicatie met de familie en werken aan onderling vertrouwen. We hebben begrip voor de situatie waarin de familie zich bevindt. Er is tijd en aandacht voor het bespreken van wederzijdse verwachtingen, de naleving van afspraken en een respectvolle omgang. Er zijn afspraken gemaakt over een vast aanspreekpunt binnen de afdeling/het team voor de familie (contactpersoon) en over de bereikbaarheid van afdeling/hulpverleners binnen en buiten kantoortijden. Daarnaast zijn in het Elektronisch Patiënten Dossier (EPD) ook de afspraken vastgelegd over de contactpersoon namens de familie en diens waarnemer.

Betrokkenheid van familie bij de behandeling

De familie wordt uitgenodigd om bij het begin van de behandeling, het intake- of opnamegesprek aanwezig te zijn. Als dit niet mogelijk is, wordt familie binnen twee weken na het begin van de behandeling uitgenodigd voor gesprek. Er wordt bij familie geïnformeerd naar de geschiedenis van de patiënt en er wordt gebruik gemaakt van de ervaringen van de familie bij het stellen van de diagnose en de behandeling.
Op basis van het behandelplan zijn, eventueel met behulp van de Triadekaart, in het EPD afspraken vastgelegd met de familie over de betrokkenheid van de familie bij de behandeling, de evaluatie hiervan en in crisissituaties.
Ook is ingegaan op eventueel betrokken kinderen en de aandacht en ondersteuning die zij nodig hebben, bijvoorbeeld met de inzet van KOPP

Het verstrekken van informatie aan de familie

Familieleden worden structureel geïnformeerd over het familiebeleid van GGZ Friesland, de mogelijkheden en procedures rond het indienen van klachten, de familievertrouwenspersoon en ondersteuningsmogelijkheden voor familie. Er zijn afspraken gemaakt met de patiënt en de familie over de informatie die de familie ontvangt over het ziektebeeld en de behandeling, zoals: welke familieleden krijgen welke informatie, wie verstrekt niet-persoonsgebonden informatie als de patiënt wil dat er geen persoonsgebonden informatie naar familie gaat etc. Deze afspraken zijn vastgelegd in het EPD.

Ondersteuning in de rol als mantelzorger

Er zijn afspraken vastgelegd in het behandelplan over hoe de familie vroegtijdig wordt geïnformeerd en betrokken als het gaat om ingrijpende veranderingen in de behandeling, wijziging van medicatie, crisissituaties, time-outperiodes, of als de patiënt tegen advies met ontslag wil gaan. Er wordt psycho-educatie (voorlichting) over alle voorkomende stoornissen aan familie gegeven.
Aan familie wordt actief gevraagd naar hun behoefte aan ondersteuning en gewezen op de mogelijkheden die hierin geboden worden door GGZ Friesland en familieorganisaties, bijvoorbeeld op het gebied van preventie, psycho-educatie en de familievertrouwenspersoon. In 2014 wordt bij een FACT team een pilot met een familie-ervaringsdeskundige uitgevoerd.

Familietevredenheid

Wij willen weten hoe de familie de contacten met GGZ Friesland ervaart. Tijdens zorg-afstemmingsgesprekken en behandelevaluaties wordt de familie naar hun waardering voor de zorg en bejegening gevraagd; bij familiebijeenkomsten kan een beknopte vragenlijst worden ingevuld. De uitkomsten worden gebruikt voor het verbeteren van onze zorg- en dienstverlening.
Er worden in elke divisie jaarlijks spiegel- of focusgesprekken met familie georganiseerd. De uitkomsten worden gebruikt om verbeteringen te realiseren.
GGZ Friesland gaat samen met de Familieraad onderzoeken hoe op structurele wijze relevante informatie over familietevredenheid verkregen kan worden en hoe deze te gebruiken voor de verbetering van onze zorg- en dienstverlening.