GGZ Friesland Logo

Zoekformulier

Zoeken

Hoofdnavigatie

Hoofdnavigatie:


Kruimelpad

Op hierarchische volgorde, het laatste element is de huidige pagina


Doelstellingen

Zoals in (de artikelen 2 en 3 van) de statuten vermeld heeft Stichting GGZ Friesland de volgende doelstellingen:

 • De Stichting heeft als hoofddoel het bevorderen van de (geestelijke) gezondheidszorg in het algemeen en biedt verantwoorde zorg. Onder verantwoorde zorg wordt verstaan zorg, die doeltreffend, doelmatig en patiëntgericht wordt verleend en die afgestemd is op de reële behoefte van de patiënt.
 • De stichting heeft geen winstoogmerk.
 • De maatschappelijke doelstelling en verantwoordelijkheid van de zorgorganisatie blijkt uit het hanteren van (tenminste) de volgende uitgangspunten.

Stichting GGZ Friesland tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:

 • het oprichten, exploiteren, en behartigen van de belangen van één of meer instellingen op het gebied van de zorg, en van organisaties of voorzieningen die voor zulke zorg op enigerlei wijze bevorderlijk kunnen zijn;
 • het centraal stellen van de cliënten van de instelling en van hun gerechtvaardigde wensen en behoeften bij de zorgverlening onder andere door het scheppen van een gunstig behandelings-, verzorgings-, leef- en begeleidingsklimaat;
 • het zo doeltreffend en doelmatig mogelijk aanwenden van voor de zorgverlening beschikbare middelen, en daarmee voldoen aan de gangbare normering voor resultaatgerichtheid en doelmatigheid;
 • het voldoen aan eigentijdse kwaliteitseisen van de geleverde zorg;
 • het verzorgen en bevorderen van opleidingen voor de gezondheidszorg of daarmee direct of indirect samenhangende vormen van educatie en vorming of van studieonderdelen, zoals stages en scripties;
 • het bevorderen van een regionaal en nationaal gezondheidszorgbeleid, onder meer door het samenwerken met andere instellingen op het gebied van de intra-, semi- en extramurale gezondheidszorg;
 • het bevorderen van geestelijke en levensbeschouwelijke begeleiding ten behoeve van alle cliënten die daarvan gebruik willen maken;
 • het verlenen van medewerking aan en het bevorderen van wetenschappelijk onderzoek op voor de Stichting direct of indirect van belang zijnde gebieden;
 • het verrichten van al die activiteiten die overigens rechtstreeks of zijdelings verband houden met en kunnen bijdragen aan de verwezenlijking van de doelstelling van de Stichting:
 • het voeren van een actief beleid voor de dialoog met de meest relevante belanghebbenden; en
 • het afleggen van verantwoording over de in dit artikel omschreven doelrealisatie.