GGZ Friesland Logo

Zoekformulier

Zoeken

Hoofdnavigatie

Hoofdnavigatie:


Kruimelpad

Op hierarchische volgorde, het laatste element is de huidige pagina


Bekostiging GGZ

Welke geestelijke gezondheidszorg valt onder de Zorgverzekeringswet?

Onder de zorgverzekeringswet valt de zogenaamde curatieve GGZ. Dit is zorg die gericht is op herstel of het voorkomen dat een aandoening/psychische klacht erger wordt. Deze GGZ is onderverdeeld in 3 soorten zorg:

 1. Zorg via de huisarts en de praktijkondersteuner GGZ (POH-GGZ)
 2. Generalistische basis GGZ
 3. Gespecialiseerde GGZ

Welke zorg levert de huisarts en de praktijkondersteuner GGZ (POH-GGZ)?

De huisarts en POH-ggz bieden (kortdurende) hulp bij lichte tot matige psychische problemen. Na afronding van uw behandeling bij de generalistische basis GGZ of gespecialiseerde GGZ, kan de POH-GGZ indien nodig begeleiding bieden, zoals bij chronische psychische problemen.

Welke zorg valt onder de generalistische basis GGZ?

Bij lichte tot mate, niet-complexe GGZ problemen of chronische (stabiele) problemen met een laag risico kunt u in de generalistische basis GGZ behandeld worden.

De huisarts kan u naar de generalistische basis GGZ doorverwijzen als er een vermoeden is van een DSM-IV stoornis. Dat is een stoornis die vermeld staat in het handboek DSM IV, een handboek voor psychische diagnostiek dat ook is gebruikt om het basispakket voor de GGZ af te bakenen. Het gaat bij de generalistische basis GGZ altijd om ambulante behandeling, oftewel: niet om opname.

Welke zorg valt onder de gespecialiseerde GGZ?

Bij ernstige psychische problemen kunt u in de gespecialiseerde ggz behandeld worden, na verwijzing door uw huisarts als er een vermoeden is van een DSM-IV stoornis. Dat is een stoornis die vermeld staat in het handboek DSM IV, een handboek voor psychische diagnostiek dat ook is gebruikt om het basispakket voor de GGZ af te bakenen. Het kan gaan om een ambulante GGZ of een verblijf gericht op behandeling in een GGZ-insteling. Als uw verblijf met behandeling in een GGZ-instelling langer duurt dan drie jaar, valt het vanaf het vierde jaar onder de Wet Langdurige Zorg (WLZ).

Hoe ziet de bekostiging van de generalistische basis-GGZ eruit?

De generalistische basis GGZ kent de volgende prestaties, die elk eigen maximumtarieven hebben:

 1. Basis GGZ Kort (BK)
 2. Basis GGz Middel (BM)
 3. Basis GGZ intensief (BI)
 4. Basis GGZ Chrnosich (BC)
 5. Onvolledig behandeltraject

In de generalistische basis GGZ is uw zorgvraag uitgangspunt voor de zorg. Uw zorgvraag wordt in kaart gebracht langs vijf criteria: Vermoeden van een DSM-stoornis, ernst van de problematiek, risico, complexiteit en beloop klachten. Op basis van deze vijf criteria kiest de behandelaar een passend zorgtraject. Een zorgtraject kan maximaal 1 jaar duren. Als uw zorgaanvraag te complex is voor de generalistische basis-GGZ, kunt u doorverwezen worden naar de gespecialiseerde GGZ.

Wat staat er op de zorgnota als ik generalistische basis GGZ heb ontvangen?

Op de zorgnota staan onder andere de volgende gegevens:

 • De verwijzer (AGB-code)
 • Verwachte prestatie na intake en diagnostiek (één van de prestaties zoals beschreven bij de vorige vraag, geen diagnose)
 • Geleverde prestatie (één van de prestaties zoals beschreven bij de vorige vraag, geen diagnose)
 • Prijs
 • Startdatum en einddatum van het behandeltraject
 • Beroep en AGB-code van de hoofdbehandelaar
 • Directe en indirecte patiëntgebonden tijd van de hoofdbehandelaar
 • Directe en indirecte patiëntebonden tijd van iedere medebehandelaar en diens beroep
 • Totaal bestede directe en indirecte patiëntgebonden tijd

Ik krijg een zorgnota met 'Transitieprestatie' of 'Onvolledig Behandeltraject' erop. Wat betekent dit?

Als je naar de generalistische basis GGZ bent verwezen, maar de behandelaar komt tot de conclusie dat behandeling in de generalistische basis GGZ niet passend is (omdat er geen sprake is van een DSM-stoornis, of je lichtere of zwaardere zorg nodig hebt), dan kan hij het product Onvolledig Behandeltraject in rekening brengen. Hetzelfde geldt als de patiënt de behandeling vroegtijdig (tot 120 minuten) afbreekt. De kosten voor het onvolledig behandeltraject worden door de zorgverzekeraar vergoed tót 120 minuten. Ook hiervoor heeft de NZa een tarief vastgesteld. In 2014 heette dit product de 'Transitieprestatie' en werd het ook gebruikt voor specifieke situaties die het gevolg waren van de overgang naar de generalistische basis-GGZ.

 • Let op: een Onvolledig Behandeltraject verschilt van het Overig Product (OVP) en/of het Overig Zorgproduct (OZP). De laatste twee producten worden niet vergoed door de zorgverzekeraar.

Hoe wordt er voor de gespecialiseerde GGZ betaald?

De gespecialiseerde GGZ kent de volgende soorten zorgprestaties met verschillende tariefstructuren:

 1. Diagnose Behandeling Combinaties (DBC)
 2. ZZP GGZ-zorgproducten (ZZP GGZ)
 3. Overige producten

Wordt u verwezen naar de gespecialiseerde GGZ en in behandeling genomen, dan wordt een DBC behandeltraject geopend. Dit behandeltraject bestaat uit één of meerdere opvolgende Diagnose Behandel Combinaties (kortweg DBC), gekoppeld aan de diagnose, met ieder een maximale looptijd van 365 dagen. Duurt een behandelingstraject langer dan een jaar dan wordt de DBC gesloten en een opvolgende DBC geopend. De zorgaanbieder kan de geleverde zorg tot dan toe met de afgesloten DBC declareren. Een bijzonder soort DBC is de crisis DBC, zonder en met opname. Deze kan maximaal 28 dagen openstaan.

Hoe werkt de DBC-systematiek in de GGZ?

Zorgaanbieders gebruiken DBC’s (Diagnose Behandel Combinatie) om de gespecialiseerde zorg in rekening te brengen. In een DBC is vastgelegd welke diagnose en welke behandeling bij uw zorgvraag horen.

De gespecialiseerde GGZ kent ca. 120 soorten DBC's. Een DBC in de GGZ is opgebouwd uit patiëntgerichte activiteiten (diagnostiek, behandeling), verblijfsdagen, dagbesteding en verrichtingen en de daaraan bestede tijd of aantallen. Afhankelijk van de combinatie van activiteiten, verblijfsdagen, uren dagbesteding en verrichtingen en de tijd of aantallen die hieraan besteed zijn, wordt een aparte behandelprestatie, verblijfsprestatie en/of overige prestaties afgeleid. Aan de behandel-, verblijfs- en overige prestaties zijn dan weer tarieven verbonden Voor crisis is een aparte DBC.

Als u GGZ-zorg ontvangt, rekent de zorgaanbieder dus niet elk gesprek of activiteit afzonderlijk met u af. Uw zorg wordt betaald viaDBC zorgpakketten die gebruikelijk zijn bij een bepaalde behandeling en mede afhankelijk van de totaal bestede tijd, bijvoorbeeld bij een angststoornis.

Wie stelt de omschrijving van een DBC-zorgproduct vast?

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) stelt de omschrijving van de DBC’s vast en bepaalt welke DBC’s zorgaanbieders in rekening kunnen brengen.

Wanneer wordt er in de GGZ een DBC geopend en wanneer wordt deze gesloten?

De begindatum van de DBC is de datum van het eerste contact dat heeft plaatsgevonden. Een DBC kan in de GGZ maximaal 365 dagen doorlopen. Na afloop van deze periode wordt de DBC afgesloten en de rekening opgemaakt. Als de behandeling op dat moment nog niet afgerond is wordt er een opvolgende DBC geopend.

Let op: de einddatum van de DBC hoeft niet altijd de laatste dag van de behandeling te zijn. Na het laatste behandelcontact kan de zorgaanbieder nog administratie of regeltijd registreren, daarna sluit de zorgaanbieder de DBC om deze bij de zorgverzekeraar in te kunnen dienen.

Als ik tijdens een behandeltraject bij een zorgaanbieder overstap naar een andere verzekeraar. Naar welke verzekeraar gaat dan de rekening?

De zorgaanbieder stuurt de rekening naar de verzekeraar waarbij u verzekerd was bij de start van de behandeling (DBC).

Waaruit bestaat een DBC in de GGZ?

Een DBC in de GGZ kan uit de volgende activiteiten en verrichtingen bestaan:

 1. Diagnostiek en behandeling
 2. Crisisactiviteiten
 3. Verblijf (met of zonder overnachting)
 4. Dagbesteding
 5. Specifieke verrichtingen: Electroconvulsietherapie (ECT) en ambulante Methadon verstrekking (AMV)
 6. Begeleiding

Wat staat er op de zorgnota voor de gespecialisserde GGZ?

Op de zorgnota voor de GGZ kunt u informatie vinden over:

 • DBC-startdatum en de DBC- einddatum
 • Declaratiecode
 • Gedeclareerd tarief
 • AGB-code en beroep hoofdbehandelaar
 • Directe en indirecte tijd die besteed is, vermeldt wordt
  a. directe en indirecte tijd van de hoofdbehandelaar(s);
  b. directe en indirecte tijd van iedere medebehandelaar en vermelding van diens beroep en;
  c. de totaal bestede directe en indirecte tijd van de gehele DBC (optelsom van a en b).
 • Type verwijzer en AGB-code
 • DBC-prestatiecode (met onder andere een code voor de hoofddiagnosegroep en een zorgvraagzwaarteindicator)
 • Dagbesteding. Op de factuur staat de activiteitencode waarmee dagbesteding bij de zorgaanbieder wordt geregistreerd en het aantal uren dagbesteding per DBC.
 • Deelprestaties (verblijf met en zonder overnachting, electoconvulsietherapie, ambulante methadonverstrekking, beschikbaarheidcomponent crisis)
 • Lekenomschrijving (als de factuur aan de patiënt wordt verstuurd)

Wat betekent de privacyregeling of opt-out regeling in de GGZ en hoe werkt dat? Of: Hoe is mijn privacy gewaarborgd?

Om voor het voor de zorgverzekeraar controleerbaar te maken of de aanbieder correct declareert, is het in de gespecialiseerde GGZ verplicht om de hoofddiagnosegroep op de factuur te vermelden. Bijvoorbeeld: aandachtstekort-en gedrag, schizofrenie, depressie, angst, etc.

Als je hier bezwaar tegen hebt, kun je gebruik maken van de zogenoemde opt-out regeling of privacyregeling. De patiënt moet in dit geval samen met zijn zorgaanbieder een privacyverklaring ondertekenen en een kopie hiervan uiterlijk gelijktijdig met de declaratie bij de zorgverzekeraar indienen. De zorgaanbieder kan dan declaraties bij de zorgverzekeraar indienen zonder daarop informatie te vermelden die verwijst naar de diagnose. Een voorbeeld van een verklaring is te vinden op de website van de NZa, als bijlage bij de nadere regel gespecialiseerde GGZ.

Wat is directe tijd en wat is indirecte tijd?

Bij een GGZ-behandeling kan zowel directe als indirecte tijd in rekening worden gebracht Bij direct tijd heeft de behandelaar contact met de patiënt of met familieleden, gezinsleden etc. face-to-face contact, telefoongesprekken, schriftelijk- of e-mailcontact, chat of skype. Bij indirecte tijd gaat het om zaken rondom een contactmoment waarbij de patiënt niet aanwezig is. Bijv. voorbereiden van een sessie of verslaglegging

Als het directe contact kort is geweest, kan het zijn dat de indirecte kosten hoger zijn dan de directe kosten.

Wat is een ZZP GGZ product?

Een ZZP GGZ is een volledig pakket van ggz met behandeling bij verblijf in een instelling. De ZZP GGZ sluit aan op de kenmerken van de cliënt en de soort zorg die u nodig heeft.
Een ZZP GGZ bestaat uit een beschrijving van het type cliënt (een patiëntprofiel), het aantal uren zorg dat bij dit profiel beschikbaar wordt gesteld en een beschrijving van die zorg.
In de ZZP wordt vooraf vastgesteld hoeveel uren verblijf en zorg een cliënt ongeveer zou moeten krijgen en kent een tarief per soort ZZP, onafhankelijk van het aantal uren daadwerkelijk geleverde zorg in een week.

Wanneer is er sprake van een ZZP GGZ?

Als u in een GGZ-instelling verblijft in het kader van een behandeling, worden de eerste 365 dagen via een DBC geregistreerd en bekostigd. Duurt dit verblijf langer, dan wordt vanaf dag 366 een ZZP GGZ geregistreerd. Vanaf het vierde aaneengesloten jaar valt de behandeling onder de Wet Langdurige Zorg. Bij de telling van aaneengesloten verblijf wordt een onderbreking van ten hoogste 30 dagen niet als onderbreking beschouwd, maar deze dagen tellen niet mee voor de berekening van de 1095 dagen. Onderbrekingen wegens weekend- en vakantieverlof tellen wel mee voor de berekening van de 1095 dagen.

Welke ZZP GGZ producten kunnen op de zorgnota staan?

Er zijn verschillende ZZP GGZ-zorgproducten:

 1. ZZP GGZ B 3 t/m 7 inclusief dagbesteding
 2. ZZP GGZ B 3 t/m 7 exclusief dagbesteding
 3. ZZP GGZ Klinisch Intensieve Behandeling

De ZZP’s GGZ zijn opgebouwd uit de componenten: woonzorg, dagbesteding, behandelaars en verblijf. Vanuit deze componenten worden de verschillende functies persoonlijke verzorging, verpleging, begeleiding, behandeling en verblijf geleverd.

De zorgaanbieder declareert de prestatie met het profiel dat overeenkomt met het profiel van de patiënt.